Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 34/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 14. 6. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1416/DC/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události (pořádání závodu motorových člunů), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě opakovaně krátkodobě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v přístavu Rozbělesy, v úseku ř. km. 742,06 až 742,15,
dne 13. 6. 2020,
v době od 08:00 do 17:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Úsek zastavené plavby bude ve vjezdu do přístavu a v přístavu v ř. km 742,15 označen signálními znaky A. 1 „Zákaz proplutí“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.
  2. V místě uvedených plavebních znaků bude přítomna hlídka s vysílačkou, aktivovanou na kanále č. 10 a s akustickým zařízením (např. megafonem). Tato hlídka bude dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel.
  3. Plavba bude zastavována vždy maximálně na dobu trvání rozjížděk jedné kategorie, tj. maximálně na 1 hodinu. V případě každého opakovaného obnovení plavby budou bóje umístěny tak, aby plavební dráha byla dostatečně široká, a aby plavidla mohla bezpečně proplout povoleným úsekem pro akci a zamezilo se vytváření plavebně nebezpečných situací.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa svým rozhodnutím vydaným pod č. j. 988/DC/20 povolila na základě žádosti Klubu vodních motoristů Děčín z. s., se sídlem Děčín III, Kladenská 317/17, IČ 682 983 74, pořádání závodů motorových člunů na vodní cestě Labe v přístavu Rozbělesy v úseku od ř. km 742,06 po ř. km 742,15 dne 13. června 2020. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu v uvedeném úseku tak, jak je uvedeno v Článku 1. Plavba bude zastavována vždy na dobu trvání rozjížděk jedné kategorie, tj. maximálně na 1 hodinu.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 5. 6. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1416/DC/20

© Státní plavební správa
Zpět