Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 36/2020

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 12. 6. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4091/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
ve zdrži vodního díla Lobkovice v úseku ř. km 850,30 až ř. km 857,43
ve dnech od 07.06.2020 od 20:00 hodin do 11.06.2020 do 18:00 hodin

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Po dobu mimořádné manipulace prováděné ve zdrži VD Lobkovice bude snížena hladina o 30 cm od nominální hladiny 161,59 m n.m. na kótu 161,29 m n.m. V uvedené době je ve zdrži VD Lobkovice snížena nejvyšší povolená hodnota ponoru plavidla z 2,10 m na 1,80 m.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, o provedení mimořádné manipulace ve zdrži VD Lobkovice z důvodu nutnosti provést zahrazení pravého jezového pole rozhodla v zájmu zajištění plavební bezpečnosti o uvedeném opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 5. 6. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 4091/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět