Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 37/2020

kterým se na vodní cestě Labe mezi říčními km 800,45 až 801,05 podél levého břehu nad obcemi Křešice (k.ú. Nučnice) a Travčice (k.ú. Nučničky) vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě

účinnost skončila dne 16. 10. 2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1048/DC/20 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní cestě Labe mezi říčními km.800,45 až 801,05 podél levého břehu nad obcemi Travčice (k. ú. Nučničky) a Křešice (k. ú. Nučnice) část vodní cesty pro  provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále provádění akrobatických činností), (dále jen vymezená vodní plocha).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a provádění akrobatických činností je možné provozovat každý den v období od 1. května do 15. října v době od 9:00 do 12:00 a 15:00 až 19:00 hodin.
 2. Vymezená vodní plocha ve tvaru obdélníku bude vyznačena na vodní hladině pomocí žlutých bójí s černým nápisem „SPORT“ (dále jen bóje).

  Podélná linie vymezené plochy bude vyznačena pomocí pěti (5) bójí umístěných souběžně s levým břehem (vzdálenost mezi bójemi cca 150 m) ve vzdálenosti cca 60 m od levého okraje plavební dráhy (tj. cca 65 m od levého břehu) tak, aby podélná hranice vymezené plochy mezi říčními km.800,45 až 801,05 byla jednoznačně patrná. V říčním km.801,05 mezi první poproudní bójí a levým břehem Labe bude ve vzdálenosti cca 15 m od břehu umístěna jedna (1) bóje. V říčním km 800,45 mezi poslední poproudní bójí a levým břehem Labe bude ve vzdálenosti cca 15 m od břehu umístěna jedna (1) bóje.

  Celkem bude umístěno sedm (7) bójí vyznačujících hranice vymezené plochy na vodní hladině. Výška bójí je minimálně 0,6 m nad hladinou.

  Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností v žádném případě překračovány.

 3. Na začátku a na konci vymezené vodní plochy budou na levém břehu Labe v říčních km.800,45 a 801,05 osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ a břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami (dále jen signální znaky) ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (dále jen PPP). Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svislých okrajích opatřeny směrovými šipkami bílé barvy směřujícími proti sobě a vycházejícími z vnitřního horního a dolního vrcholu signálního znaku pod úhlem 45°. Signální znaky se směrovými šipkami budou takto na břehu vyznačovat poproudní a protiproudní hranici vymezené plochy. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vymezené vodní plochy. Dolní okraj signálních znaků bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti s textem:

  1. 5. až 15. 10., 9:00-12:00 a 15:00-19:00 hod.
  Vodní lyžování – max. 1 plavidlo.
  Akrobatické činnosti nebo wakesurfing – max. 2 plavidla.
  Nelze provozovat zároveň vodní lyžování a akrobatickou činnost nebo wakesurfing.
  Nelze provozovat zároveň jetsurf a jiné malé plavidlo.

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.
 4. Provozování vodního lyžování (včetně wakesurfingu) musí být u vymezené vodní plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu. Žlutý balón musí mít průměr minimálně 0,8 m, musí být umístěn ve výši nejméně 4 m nad hladinou a musí být viditelný z celé vymezené vodní plochy. Provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše smí být zahájeno až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 5. Plavba plavidel při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností za výše uvedeným účelem je povolena v minimální vzdálenosti 15 m od levého břehu a do vodního stavu max. 300 cm na vodočtu Mělník.
 6. Na vymezené vodní ploše lze ve stejnou dobu provozovat maximálně 1 plavidlo při vodním lyžování nebo 2 plavidla při provádění akrobatických činností nebo 2 plavidla při provozování wakesurfingu. Souběžné provozování vodního lyžování a akrobatických činností není povoleno. Nelze provozovat jetsurfy a jiná malá plavidla zároveň.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše. Povodí Labe, státní podnik, nebude ve vymezené vodní ploše plavební hloubky garantovat.
 8. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 9. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 10. Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.
 11. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení provozování vodního lyžování nebo provádění akrobatických činností odstranit tyto překážky z vodní plochy.
 12. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, a dále osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 13. Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, jsou provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 14. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 15. V době provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 16. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností se povoluje do 15. 10. 2021.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se vodního lyžování a provozu malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů a jetsurfů – na vymezené vodní ploše umístěné na vodní cestě Labe mezi říčními km.800,45 až 801,05 podél levého břehu nad obcemi Travčice (k. ú. Nučničky) a Křešice (k. ú. Nučnice).

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje uvedená část vodní cesty Labe, byl vyvěšen dne 30. 4. 2020 na úřední desce Obce Křešice, dne 1. 5. 2020 na úřední desce Obce Travčice a dne 4. 5. 2020 na úřední desce Státní plavební správy (pod č. 4/2020) po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu).

Z Obcí Křešice a Travčice nebyly ke zřízení vymezené vodní plochy v navrženém rozsahu obdrženy žádné návrhy ani jiné připomínky.

Ve stanovené lhůtě dne 12. 5. 2020 podal písemnou připomínku k návrhu opatření obecné povahy č. 4/2020 vlastník nemovitosti v obci Nučničky. Ve svém podání uvádí nesouhlas s vymezením vodní plochy z následujících důvodů (zestručněno):

 1. Provozování plavidel ve vymezené vodní ploše způsobí nadměrný hluk.
 2. Není uveden provozovatel vymezené vodní plochy, čímž dojde k živelnosti a uživatelé vymezené plochy nebudou dodržovat stanovené režimy a nebude je nikdo kontrolovat.
 3. Vymezení vodní plochy bude jen „papírové“, ale realita bude jiná, a dojde při této činnosti k narušení plavební dráhy přívozu Nučničky – Nučnice.

Státní plavební správa se obdrženými připomínkami zabývala a k jejich vypořádání uvádí:

Ad 1. Situování vymezené vodní plochy bylo navrhováno s dostatečnou vzdáleností nejbližší hranice vymezené plochy od zástavby v obci Nučničky (min. 400 m vzdušnou čarou) i od trasy přívozu Nučničky – Nučnice (450 m od trasy přívozu). Vymezená vodní plocha se nachází na vodní cestě Labe, tj. na vodní cestě dopravně významné využívané s provozem všech druhů plavidel bez jakéhokoli časového omezení. K zatížení hlukem plavební úřad uvádí, že všechna plavidla podléhající evidenci dle zákona o vnitrozemské plavbě jsou výrobky uvedené na trh v souladu s Nařízením vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech. V tomto nařízení vlády jsou zapracovány mimo jiné také požadavky předpisů Evropské unie na emise a hluk výrobků dodávaných na trh. Plavidla, která se prodávají na evropském trhu, jsou opatřena certifikátem CE (prohlášení o shodě s předpisy Evropské unie) a podléhají pravidelným technickým prohlídkám. Problematika hluku je obecně řešena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Další podrobnosti a zapracování příslušných předpisů Evropské unie obsahuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro velmi specifickou činnost, jakou je např. provoz vodních skútrů nebo vodní lyžování, však není v uvedených předpisech stanoven hygienický limit hluku. Jako preventivní opatření před zatížení hlukem z provozu plavidel stanovila Státní plavební správa již v návrhu opatření obecné povahy maximální počet současně provozovaných plavidel (Článek 2 odst. 3). Oproti návrhu opatření obecné povahy však tímto opatřením obecné povahy dochází ke zkrácení navrhované provozní doby vymezené vodní plochy, kdy namísto původních 9:00 – 19:00 hodin jsou provozní hodiny zkráceny na 9:00 – 12:00 hodin a 15:00 – 19:00 hodin.

Ad 2. Stanovení provozovatele vymezené vodní plochy by bylo v rozporu se zněním § 30a zákona o vnitrozemské plavbě. Jedná se o obecné užívání vod ke zvláštnímu způsobu plavby a vyznačení vymezené plochy signálními znaky zajišťuje správce vodní cesty. Kontrolními orgány jsou jak Státní plavební správa, tak i složky Policie České republiky, případné nedodržování stanovených podmínek bude řešeno jako přestupek ve vnitrozemské plavbě.

Ad 3. Jak je uvedeno výše, je vymezená vodní plocha situována v dostatečné vzdálenosti od trasy uvedeného přívozu. Vůdci plavidel, pokud plují mimo vymezenou vodní plochu, jsou povinni dodržovat všechna příslušná ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě a PPP. Plocha je vymezena s platností do 15. 10. 2021, přičemž využívání v roce 2020 bude možné teprve po nabytí účinnosti opatření obecné povahy. Jedná se tedy o vymezení plochy na dobu zhruba 1,5 plavební sezóny, oproti možnosti vymezit plochu až na období 5 let. Po skončení účinnosti tohoto opatření obecné povahy plavební úřad poznatky z provozu vymezené vodní plochy vyhodnotí v souladu s § 30a odst. 4 zákona o vnitrozemské plavbě.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v dotčeném úseku vodní cesty Labe nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 25. 6. 2020.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 15. 10. 2021

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 10. 6. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Hana Urbanová

ředitel pobočky

Č. j.: 1048/DC/20

Obdrží:

 • Obec Travčice, Travčice 150, 412 01 Travčice
 • Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice u Litoměřic

Dotčený orgán státní správy

 • Městský úřad Litoměřice – Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa
 • Obec Travčice
 • Obec Křešice

Obce Travčice a Křešice a se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět