Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 38/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 16. 6. 2020
Opatřením obecné povahy č. 40/2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4533/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes plavební komoru Kostomlátky, ř. km 891,44,
ve dnech od 15.06.2020 do 17.06.2020 do 18:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební komora Kostomlátky je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03, IČ 70890005, zastavila plavbu přes plavební komoru Kostomlátky, ř. km 891,44, ve dnech od 15.06.2020 do 17.06.2020 do 18:00 hodin z důvodu utržení přichycení písnice u pravé dolní vrátně plavební komory.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 16. 6. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler

ředitel pobočky

Čj.: 4533/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět