Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 41/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 24. 8. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1591/DC/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události (pořádání závodů a tréninků jetsurfů), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

ve vymezené vodní ploše pro plutí malých plavidel – jetsurfů na vodní ploše
Předměřice nad Labem (Správčický písník)

 1. ve dnech:

  19. 6. 2020 až 21. 6. 2020

  v době od 09:00 do 19:00 hodin,

 2. ve dnech:

  27. 6. 2020 a 28. 6. 2020, 4. 7. 2020 až 6. 7. 2020, 11. 7. 2020 a 12. 7. 2020, 18. 7. 2020 a 19. 7. 2020, 24. 7. až 26. 7. 2020, 1. 8. 2020 a 2. 8. 2020, 8. 8. 2020 a 9. 8. 2020, 15. 8. 2020 a 16. 8. 2020 a 22. 8. 2020 a 23. 8. 2020,

  vždy v době od 10:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší opatření obecné povahy 17/2020 ze dne 29. 4. 2020.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

 1. Pořadatel akce není oprávněn omezit plavbu plavidel plujících mimo vymezenou vodní plochu pro plutí malých plavidel – jetsurfů na vodní ploše Předměřice nad Labem.
 2. Pořadatel akce vhodným způsobem zajistí, aby v době provozování jetsurfů nebyl možný přístup koupajících se osob vymezené plochy, a aby do uvedené plochy nevplulo v této době žádné plavidlo, které se neúčastní akce.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa povolila na základě žádosti Františka Novotného se sídlem Hněvčeves 4, IČO 486 334 53 (dále jen pořadatel akce), pořádání akce na sledované vodní cestě na vodní ploše Předměřice nad Labem (Správčický písník), a to pořádání závodů jetsurfů („Mistrovství Evropy MSCC na jetsurfech“), které se uskuteční ve dnech 19. 6. až 21. 6. 2020 a pořádání tréninků mládeže na jetsurfech v období od 27. 6. 2020 do 23. 8. 2020 ve vymezené vodní ploše pro plutí malých plavidel – jetsurfů. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu ve vymezené vodní ploše, tak jak je uvedeno v Článku 1.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 17. 6. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1591/DC/20

© Státní plavební správa
Zpět