Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 42/2020

kterým se na vodní cestě Předměřice nad Labem vymezuje vodní plocha pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti)

účinnost skončila dne 1. 10. 2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1615/DC/20 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní ploše Předměřice nad Labem část vodní cesty pro vodní lyžování a akrobatické činnosti. Vymezená plocha je situována na hladině a zasahuje nad pozemky pokryté vodou v následujících katastrálních územích a obcích:

 1. k. ú. Předměřice nad Labem (obec Předměřice nad Labem),
 2. k. ú. Lochenice (obec Lochenice)
 3. k. ú. Rusek (obec Hradec Králové).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a akrobatické činnosti je možné provozovat každý den následovně:

  V měsících květen, červen a červenec v době od 8:00 hodin do 20:00 hodin.

  V měsících srpen a září v době od 8:00 hodin do 19:00 hodin.

  Vymezenou vodní plochu bude v době od 10:00 hodin do 12:00 hodin a od 15:00 hodin do 19:00 hodin přednostně využívat Klub vodního lyžování Předměřice, z. s., se sídlem Smetanova 179, 535 01 Přelouč, IČO 26657694.

 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování a akrobatických činností (dále jen vymezená plocha) bude na vodní hladině vyznačena pomocí žlutých bójí s černým nápisem „SPORT”, následovně:

  1. bóje tvořící západní hranici vymezené plochy budou umístěny v souřadnicích:

   WGS N 50,266014 a WGS E 15,831077,
   WGS N 50,264351 a WGS E 15,830634,
   WGS N 50,262843 a WGS E 15,830167,
   WGS N 50,261387 a WGS E 15,83004,
   WGS N 50,260107 a WGS E 15,829309,
   WGS N 50,258473 a WGS E 15, (pořadí od severu k jihu),

  2. bóje tvořící východní hranici vymezené plochy budou umístěny v souřadnicích:

   WGS N 50,265619 a WGS E 15,833131,
   WGS N 50,264098 a WGS E 15,832792,
   WGS N 50,262646 a WGS E 15,832296,
   WGS N 50,261071 a WGS E 15,832144,
   WGS N 50,259844 a WGS E 15,831207,
   WGS N 50,258501 a WGS E 15,829831 (pořadí od severu k jihu).

  Celkem bude umístěno 12 ks bójí, minimální výška bóje nad vodní hladinou činí 0,6 m. Hranice vymezené plochy tvořené těmito bójemi nesmějí být při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností v žádném případě překračovány.

  Upozornění: Ve vymezené vodní ploše je v poloze souřadnic WGS N 50,261752 a WGS E 15,8308 umístěn skokanský můstek v soukromém vlastnictví. Toto zařízení není určeno pro veřejnost, nesmí být využíváno bez souhlasu vlastníka a musí být míjeno v bezpečné vzdálenosti

 3. Na západním břehu budou v úrovni pokračujících linií kratších stran vymezené vodní plochy (souřadnice WGS N 50,259237 a WGS E 15,827071, WGS N 50,266302 a WGS E 15,829651) na společném ocelovém sloupku osazeny břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ a E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovými šipkami proti sobě ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovými šipkami bílé barvy vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipky budou bílé barvy s číselnými údaji 800 v černé barvě a budou takto na břehu vymezovat délku a směr dráhy. Signální znaky budou umístěny tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraje signálních znaků budou ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  Provozní doba od 1. 5. do 30. 9.,
  květen, červen, červenec 8:00–20:00 hod., srpen, září 8:00-19:00 hod.,
  10:00-12:00 hod. a 15:00-19:00 hod. Klub vodního lyžování Předměřice,
  vodní lyžování – max. 1 plavidlo,
  akrobatické činnosti nebo wakesurfing – max. 2 plavidla.

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 4. Provozování vodního lyžování musí být u vymezené plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu. Žlutý balón musí mít průměr minimálně 0,8 m, musí být umístěn v takové výši (nejméně 4 m nad hladinou), aby dostatečně signalizoval provozování vodního lyžování všem ostatním účastníkům plavebního provozu.
 5. Na takto vymezené ploše lze provozovat současně maximálně 2 plavidla při provádění akrobatických činností nebo wakesurfingu a maximálně 1 plavidlo při provozování vodního lyžování. Současné provozování vodního lyžování, s výjimkou wakesurfingu, a provádění akrobatických činností je zakázáno.
 6. Uživatel vymezené plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 7. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 8. Plavba plavidel mimo vymezenou plochu (např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu nebo z míst nástupu lyžaře) musí probíhat bez vlečení vodního lyžaře a ve výtlačném režimu plavby.
 9. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 10. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení plaveb tyto překážky odstranit z vodní plochy.
 11. Při provozování plavidel nebudou překročeny limitní hodnoty hluku.
 12. Všechny osoby nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání a vodní lyžaři musí mít na sobě záchrannou vestu.
 13. Provozovatel plavidla a vůdce plavidla musí učinit všechna opatření, aby při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod a veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, je provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinen ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 14. Při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 15. V době provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 16. Provozování vodního lyžování a akrobatických činností ve vymezené vodní ploše se povoluje do 30. 9. 2021.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování/malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se vodního lyžování a provozu malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů a jetsurfů – ve vymezené vodní ploše umístěné na části vodní cesty Předměřice nad Labem nad pozemky pokrytými vodou v katastrálních územích a obcích k. ú. Předměřice nad Labem (obec Předměřice nad Labem), k. ú. Lochenice (obec Lochenice) k. ú. Rusek (obec Hradec Králové).

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje uvedená část vodní cesty Předměřice nad Labem, byl dne 27. 5. 2020 vyvěšen na úředních deskách Statutárního města Hradec Králové, Obce Předměřice nad Labem, Obce Lochenice a Státní plavební správy (zde pod č. 6/2020) po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu).

Ze Statutárního města Hradec Králové, Obcí Předměřice nad Labem a Lochenice nebyly ke zřízení vymezené vodní plochy v navrženém rozsahu obdrženy žádné návrhy ani jiné připomínky.

Ve stanovené lhůtě dne 1. 6. 2020 podal písemnou připomínku k návrhu opatření obecné povahy č. 6/2020 vlastník nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Předměřice nad Labem a žádal o stanovení vzdálenosti západní hranice vymezené plochy od břehu minimálně 80 m. Státní plavební správa se obdrženou připomínkou zabývala a k jejímu vypořádání uvádí, že všechny žluté bóje tvořící západní hranici plochy vymezené pomocí souřadnic dle Článku 2 tohoto opatření obecné povahy, jsou na hladině vodní plochy umístěny ve vzdálenosti nejméně 82 m od břehu.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v dotčeném úseku vodní cesty Předměřice nad Labem nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 2. července 2020.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. září. 2021

 

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 17. 6. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1615/DC/20

Obdrží:

 • Statutární město Hradec Králové, Československé armády č. p. 408, 502 00 Hradec Králové
 • Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem
 • Obec Lochenice, Lochenice 83, 503 02 Předměřice nad Labem

Dotčený orgán státní správy

 • Magistrát města Hradec Králové, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Československé armády č. p. 408, 502 00 Hradec Králové

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa
 • Statutární město Hradec Králové, Československé armády č. p. 408, 502 00 Hradec Králové
 • Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem
 • Obec Lochenice, Lochenice 83, 503 02 Předměřice nad Labem

Statutární město Hradec Králové, Obec Předměřice nad Labem a Obec Lochenice se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět