Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 43/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 1. 9. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1778/DC/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu modernizace stavby na vodní cestě, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu plavebního provozu na vodní cestě, zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Ohře, pod Krejcarovou lávkou v Sokolově

v úseku mezi ř. km 203,38 – 203,42 (20 m nad a pod Krejcarovou lávkou),

ve dnech od 15. 7. 2020 do 31. 8. 2020.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba všech plavidel přes profil Krejcarovy lávky v ř. km 203,40 řeky Ohře je z důvodu probíhající stavby „Krejcarova lávka přes řeku Ohři – Sokolov“ zakázána.

V ř. km 203,42 na pravém břehu bude osazen signální znaky A.1 „Zákaz proplutí“ se směrovou šipkou dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (dále jen vyhláška), a s viditelností z vodní cesty pro poproudní plavbu. V ř. km 203,38 na pravém břehu bude osazen signální znaky A.1 „Zákaz proplutí“ se směrovou šipkou dle vyhlášky, a s viditelností z vodní cesty pro protiproudní plavbu.

Pro přenášení plavidel po pravém břehu po dobu zastavení plavebního provozu bude zbudováno výstupové a nástupové zařízení (schodiště + plovoucí molo).

Článek 3
Odůvodnění

Rozhodnutím Městského úřadu Sokolov, odbor životního prostředí jakožto příslušného vodoprávního úřadu ze dne 13. 12. 2012 č. spisu SUP/99556/2014/KAZIV bylo vydáno stavební povolení pro stavbu „Krejcarova lávka přes řeku Ohři – Sokolov“. Stavba bude zahájena 1. července 2020. Informace o stavbě na vodní cestě nesledované obdržela Státní plavební správa dne 4. 6. 2020.

Při ponechání možnosti plavby obvodem staveniště ve stavbou dotčeném úseku vodní cesty by mohlo dojít k poškození plavidel či ke zranění jejich posádek.

Z uvedených důvodů v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření. Plavbou plavidel s posádkami přes stavbu a staveniště by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 26. 6. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1778/DC/20

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Město Sokolov se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět