Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 44/2020

kterým se na vodní cestě přehradní nádrž Nechranice (u Lomazického výběžku) vymezuje část vodní plochy pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem s elektromotorem a pro plutí malých plavidel s elektromotorem, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě

účinnost skončila dne 30. 9. 2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1719/DC/20 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní cestě přehradní nádrž Nechranice vodní plochu pro  provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem s elektromotorem (dále vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel s elektromotorem, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále provádění akrobatických činností), která je umístěna podél levého břehu u Lomazického výběžku (dále vymezená vodní plocha).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a provádění akrobatických činností je možné provozovat každý den v období od 1. května do 30. září v době od 10:00 do 19:00 hodin.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností (dále vymezená vodní plocha) bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 600 x 150 m. Vymezená plocha bude na vodní hladině vyznačena žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Vrcholy bójí budou ve výšce minimálně 0,45 m nad hladinou. K vyznačení vymezené vodní plochy bude použito minimálně 10 bójí. Rohové bóje budou umístěny v souřadnicích WGS E 13,3620 a WGS N 50,3571, WGS E 13,3641 a WGS N 50,3574, WGS E 13,3623 a WGS N 50,3627 a WGS E 13,3603 a WGS N 50,3624. Maximální vzdálenost mezi bójemi bude 150 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností v žádném případě překračovány.
 3. V prostoru mezi koncem původní Lomazické silnice a sjezdem do vody v areálu SK Lomazice, tj. v blízkosti jihozápadního rohu vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ a E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Břehové signální znaky budou umístěny v souřadnicích WGS E 13,3598139 a WGS N 50,3570086. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Každý znak bude na svislém okraji opatřen směrovou šipkou bílé barvy s černým údajem 600, vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Směrové šipky budou směřovat severním směrem ve směru vymezené vodní plochy. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálních znaků bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod signálními znaky bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti s textem:

  „Pouze plavidla s elektromotory
  Provozní doba 1. 5. – 30. 9., 10– 19 h.
  Vodní lyžování – max. 1 plavidlo
  Akrobatické činnosti nebo wakesurfing – max. 2 plavidla
  Nelze současně jetsurfy a jiná plavidla“

  Výška písmen bude minimálně 8 cm.

 4. Provozování vodního lyžování (včetně wakesurfingu) musí být u vymezené vodní plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu. Žlutý balón musí mít průměr minimálně 0,8 m, musí být umístěn ve výši nejméně 4 m nad hladinou a musí být viditelný z celé vymezené vodní plochy. Provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše smí být zahájeno až po vytažení balónu do předepsané výšky. Po ukončení vodního lyžování musí být balón ihned stažen.
 5. Na takto vymezené vodní ploše lze ve stejnou dobu provozovat maximálně 1 plavidlo při vodním lyžování nebo 2 plavidla při provádění akrobatických činností nebo 2 plavidla při provozování wakesurfingu. Souběžné provozování vodního lyžování a akrobatických činností není povoleno. Souběžné provozování jetsurfů a ostatních druhů malých plavidel současně není rovněž povoleno.
 6. Vlečení obsazených plovoucích zábavných nafukovacích předmětů (kruhy, banány apod.), jakož i wakeboarding jsou činnosti obdobné vodnímu lyžování, a pro takovéto druhy vlečení jsou podmínky shodné jako pro vodní lyžování.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.
 8. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 9. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností není dovoleno za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 10. Plavidla správce vodní cesty, kterým je Povodí Ohře, státní podnik (dále jen správce vodní cesty), mohou v provozní době vymezené vodní plochy vplouvat po nezbytně nutnou dobu do této vodní plochy za účelem provádění provozní údržby. Uživatel vymezené vodní plochy je povinen dbát pokynů správce vodní cesty udělovanými v souladu s jeho kompetencemi.
 11. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení provozování vodního lyžování nebo provádění akrobatických činností odstranit tyto překážky z vodní plochy.
 12. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, a dále osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 13. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 14. V době provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 15. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností se povoluje do 30. 9. 2021.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování (dále jen provozování vodního lyžování) a plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen provozování akrobatických činností) a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. S ohledem na skutečnost, že vodní lyžování a akrobatické činnosti lze provozovat obecně pouze ve vymezených vodních plochách, je opatřením k zajištění bezpečnosti plavebního provozu právě i vymezení takové části vodní cesty na přehradní nádrži Nechranice. Státní plavební správa dospěla k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty přehradní nádrže Nechranice nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod.

Státní plavební správa – pobočka Děčín (dále jen Státní plavební správa), jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, svolala pod č. j. 262/DC/20 ze dne 9. 3. 2020 místní šetření k projednání návrhu opatření obecné povahy ve věci vymezení části vodní cesty přehradní nádrž Nechranice pro provozování vodního lyžování plavidly s elektromotorem a pro provozování akrobatických činností plavidly s elektropohonem (dále návrh opatření obecné povahy). Toto místní šetření k projednání Návrhu se mělo uskutečnit dne 17. března 2020 v sídle Obecního úřadu Březno. Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky se však uvedené jednání nemohlo v daný den uskutečnit. Státní plavební správa v souladu se správním řádem, jako náhradní řešení vzniklé situace a z důvodu časové tísně, rozeslala pod č. j. 784/DC/20 dne 16. 4. 2020 k vyjádření text návrhu opatření obecné povahy s mapovým podkladem tak, jak byl připraven k projednání, a žádala o vznesení eventuálních připomínek k předloženému návrhu opatření obecné povahy před jeho zveřejněním, a to ve lhůtě do 29. 4. 2020. Obec Březno nezaslala žádné připomínky ke zřízení vymezené vodní plochy v navrženém rozsahu ani k navržené provozní době ani jiné náměty. Správce vodní cesty podal v rámci projednání návrhu opatření obecné povahy dne 28. 4. 2020 připomínky, se kterými se Státní plavební správa vypořádala v návrhu opatření obecné povahy.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje uvedená část vodní cesty přehradní nádrže Nechranice, byl dne 15. 5. 2020 vyvěšen na úředních deskách Obce Březno a Státní plavební správy po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu).

Od Obce Březno nebyly ke zřízení vymezené vodní plochy v navrženém rozsahu obdrženy žádné návrhy ani jiné připomínky.

Ve stanovené lhůtě dne 11. 6. 2020 podal písemnou připomínku k návrhu opatření obecné povahy správce vodní cesty a žádal o změnu umístění vymezené vodní plochy mj. z důvodu příznivějších plavebních hloubek v jím navrhovaném úseku, o změnu výše vrcholů bójí nad hladinou a o zmenšení písmen a úpravu textu na doplňkové tabulce u břehových signálních znaků. Státní plavební správa se obdrženými připomínkami zabývala a připomínky byly do opatření obecné povahy zapracovány.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila výše uvedenou část vodní cesty přehradní nádrž Nechranice pro provozování vodního lyžování za plavidlem s elektromotorem a pro plutí malých plavidel s elektromotorem, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 15. července 2020.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. září. 2021.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 29. 6. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1719/DC/20

Obdrží:

 • Obec Březno, Radniční 97, 431 45 Březno

Dotčený orgán státní správy

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Obec Březno, Radniční 97, 431 45 Březno

Obec Březno, Radniční 97, 431 45 Březno se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět