Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 45/2020

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 1. 7. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 5179/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě obnovuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes plavební komoru Miřejovice, ř. km 18,00,
od 29.06.2020.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Proplavování plavební komorou Miřejovice je zajištěno v plném rozsahu.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5-Smíchov, Holečkova 3178/8, PSČ 150 00, IČ 70889953, obnovila od 29.06.2020 plavbu přes plavební komoru Miřejovice v plném rozsahu.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší Opatření obecné povahy č. 39/2020, vydané pod čj. 4535/PH/20.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 29. 6. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 5179/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět