Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 46/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 26. 7. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2240/PR/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu akce na sledované vodní cestě pod názvem SWIMRUN SLEZSKÁ HARTA 2020 v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě přehradní nádrž Slezská Harta,
v úsecích:

ř. km 62,6 v době od 10:20 do 10:55 a od 11:35 do 12:10, hod.
ř. km 62,3 v době od 10:25 do 11:10 a od 11:40 do 12:25, hod.
ř. km 60,7 – 60,8 v době od 10:50 do 12:50, hod.
ř. km 60,0 – 60,5 v době od 11:20 do 12:20, hod.
ř. km 63,7 – 64,5 v době od 11:55 do 13:55, hod.
ř. km 65,6 – 65,8 v době od 12:05 do 14:05, hod.
ř. km 67,6 – 67,8 v době od 12:30 do 15:00, hod.

dne 25. 07. 2020.


Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba je zastavena na vodní cestě přehradní nádrž Slezská Harta dne 25. 07. 2020, v době od 10:00 do 16:00 hodin. V uvedenou dobu je zastaven veškerý plavební provoz vyjma osobní lodní dopravy v jednotlivých úsecích tak, že plavidla pořadatele budou umístěna kolmo ke směru toku a osazena na přídi a na zádi signálním znakem A.1f velikosti 1,0 x 1,0 m. Zastavení plavby bude zajištěno ze strany pořadatele řádně poučenými osobami.

 

Článek 3
Odůvodnění

Dne 25. 05. 2020 požádala společnost Triatlon Team Opava z. s. o povolení sportovní akce „Swimrun Slezská Harta 2020“ dne 25. 07. 2020 na vodní cestě přehradní nádrž Slezská Harta.

Podmínky pro pořádání akce stanovila Státní plavební správa s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu v místě pořádání akce v souladu se zněním zákona o vnitrozemské plavbě a vyhlášky 67/2015 Sb. o pravidlech plavebního provozu. Vzhledem k okolnostem akce se Státní plavební správa rozhodla k úpravě plavebního provozu, tak jak je uvedeno v bodě 1.

Zastavení plavby bylo na koordinační schůzce dne 10. 06. 2020 projednáno Státní plavební správou s Povodím Moravy s. p., Policií ČR – obvodní oddělení Bruntál, Vodní záchrannou službou ČČK Slezská Harta, Obcí Roudno a Obcí Leskovec n. M.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 25. 07. 2020.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 15. 7. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j.: 2240/PR/20

Obdrží

Navrhovatel

  • Triatlon Team Opava z.s., Věnceslava Hrubého 839/10, 747 06 Opava – Kylešovice

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Bruntál – odbor životního prostředí a zemědělství, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, ředitelství
  • Státní plavební správa, pobočka Přerov
  • Město Bruntál
  • Obec Leskovec nad Moravicí
  • Obec Roudno

Na vědomí

  • Povodí Odry, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
  • Policie ČR, Obvodní oddělení Bruntál, Sladovnická 14, 792 01 Bruntál
  • Vodní záchranná služba ČČK, Slezská Harta, pobočný spolek, Leskovec nad Moravicí 42, 793 68 Leskovec nad Moravicí

Město Bruntál, Obec Leskovec nad Moravicí, Obec Roudno se žádají o vyvěšení tohoto opatření na veřejné úřední desce do 25. 07. 2020.

© Státní plavební správa
Zpět