Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 47/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 20. 7. 2020
Opatřením obecné povahy č. 48/2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 5845/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes velkou plavební komoru Praha-Podbaba v ř. km 43,25
od 17.07.2020 do odvolání.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Na velké plavební komoře Praha-Podbaba je od 17.07.2020 do odvolání plavba zastavena, v provozu zůstává pouze malá plavební komora.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě informace Povodí Vltavy, státní podnik, o poruše elektroinstalace zastavuje plavbu přes velkou plavební komoru Praha-Podbaba v ř. km 43,25 až do odstranění závady. Plavba je možná pouze přes malou plavební komoru.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 17. 7. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 5845/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět