Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 53/2020

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 31. 8. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2269/DC/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události (závody ve vodním lyžování a wakeboardingu), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě přehradní nádrž Nechranice,
ve vodní ploše vymezené opatřením obecné povahy Státní plavební správy 44/2020 (dále jen vymezená vodní plocha),
ve dnech od 19. 8. 2020 do 30. 8. 2020,
vždy v době od 10:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 17:00 hodin.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

  1. Ve vymezené vodní ploše je ve výše uvedených dnech a časech zastaven plavební provoz pro plavidla, která se neúčastní povolené akce.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa povolila ve dnech 19. až 30. 8. 2020 na základě žádosti Sportklubu Lomazice, se sídlem Lomazice, IČO 467 872 16, pořádání akce na sledované vodní cestě, která se uskuteční mj. ve výše uvedené vymezené vodní ploše. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu ve vymezené vodní ploše, tak jak je uvedeno v Článku 1.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 12. 8. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Čj.: 2269/DC/20

© Státní plavební správa
Zpět