Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 54/2020

kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Orlík, vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 6811/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na výše uvedené vodní cestě vodní plochu, která je umístěna při levém břehu nádrže mezi ř. km 152,40 a ř. km 153,00, a je tvořena pásem vodní plochy o délce 600 m a šířce 73 m až 173 m od břehu, k provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každý den v době od 08:00 hod do 19:00 hod v době od 1. dubna do 30. září. Vymezenou vodní plochu bude v době od 11:00 hod do 16:00 hod využívat Jachtski Orlík z.s., se sídlem Smrková 685, 252 46 Vrané nad Vltavou.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • bóje č. 1 bude osazena v ř. km 152,40, 73,00 m od levého břehu
  • bóje č. 2 bude osazena v ř. km 152,40, 173,00 m od levého břehu
  • bóje č. 3 bude osazena v ř. km 152,50, 173,00 m od levého břehu
  • bóje č. 4 bude osazena v ř. km 152,60, 173,00 m od levého břehu
  • bóje č. 5 bude osazena v ř. km 152,70, 173,00 m od levého břehu
  • bóje č. 6 bude osazena v ř. km 152,80, 173,00 m od levého břehu
  • bóje č. 7 bude osazena v ř. km 152,90, 173,00 m od levého břehu
  • bóje č. 8 bude osazena v ř. km 153,00, 173,00 m od levého břehu
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy, tj. v ř. km 152,40 a v ř. km 153,00, budou osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, s dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem:

  Max. 1 plavidlo,
  od 1. 4. do 30. 9.,
  08–19 hod
  11–16 hod Jachtski Orlík z.s.

  Výška písmen bude minimálně 10 cm. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 600 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 4. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat pouze 1 plavidlo.
 5. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 6. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí být vybaveno vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení je součástí plavidla a ovládáno z něho.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Uživatelé vymezené vodní plochy jsou povinni sledovat aktuální Informace zveřejněné na internetových stánkách SPS https://plavebniurad.cz o případném zastavení provozu vodního lyžování ve vymezené vodní ploše v důsledku možného kolísání hladiny.
 9. Uživatelé vymezené vodní plochy budou respektovat povolené manipulace na VD Orlík.
 10. Do vymezené vodní plochy je zakázáno vjíždět v prostoru mezi břehem a bójemi č. 1 a č. 2 (tj. ze spodního čela vymezené plochy ve směru toku, ř. km 152,40).
 11. Při provozování vodního lyžování nesmí docházet k erozi břehů.
 12. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu vodního lyžování na vymezené vodní ploše umístěné na vodní nádrži Orlík dne 28.05.2020 v zasedací místnosti úřadu obce Kozárovice za účasti starosty obce, správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, se sídlem Grafická 36, 150 21 Praha 5, a zástupce Jachtski Orlík z.s., se sídlem Smrková 685, 252 46 Vrané nad Vltavou. Jedná se o stávající vymezenou vodní plochu, jež byla schválena opatřením obecné povahy č. 45/2018 s platností do 20.06.2020. Při hodnocení zkušeností s provozem této vymezené vodní plochy za dobu její existence, bylo konstatováno, že dosavadní provoz probíhal bez problémů a že umístění plochy bylo optimální z hlediska plavebního provozu. Na základě těchto pozitivních zkušeností bylo projednáno prodloužení provozu vymezené plochy
na max. dobu 5 let.

Veškeré požadavky a závěry, vzešlé z tohoto projednání, jež se vztahují k provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností a k zajištění plavební bezpečnosti na výše uvedené vymezené vodní ploše, jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě Vltava část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy a na úřední desce Obecního úřadu Rabyně, Blaženice 16, 257 44 Netvořice, dne 10. června 2020 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené době nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 28. srpna 2020.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 28. srpna 2025.

 

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

 

Vyvěšeno dne 13. 8. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 6811/PH/20

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Kozárovice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět