Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 56/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 30. 8. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 6646/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě, zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 62,350 až ř. km 62,850,
dne 29. srpna 2020,
v době od 13:00 hodin do 14:45 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba v dotčeném úseku vodní cesty bude zastavena osazením signálního znaku A.1f „Zákaz proplutí“, podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, v provedení červená vlajka o rozměrech 1 m x 1 m, který bude osazen na obou březích v ř. km 62,350 a na pravém břehu v ř. km 62,850.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě podané žádosti povolila pořádání plavecké části závodu Czech BIGMAN terénní triatlon, na vodní cestě Vltava a zastavila plavbu v uvedeném úseku z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků závodu. Vzhledem k parametrům vodní cesty nelze připustit současně plavební provoz plavidel a pohyb plavců. Délka zastavení plavby a doba, kdy bude plavba zastavena, nenaruší plavební provoz na dotčené vodní cestě.

Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 21. 8. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 6646/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět