Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 57/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 7. 9. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2380/DC/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události (jachetní závody), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe, ve vodní ploše vymezené opatřením obecné povahy Státní plavební správy 56/2017 mezi ř. km 810,42 až ř. km 811,04 u Roudnice nad Labem (dále jen vymezená vodní plocha)

dne 5. 9. 2020 v době od 11:00 do 18:00 hodin

a dne 6. 9. 2020 v době od 10:00 do 16:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Pořadatel akce není oprávněn omezit plavbu plavidel plujících mimo vymezenou vodní plochu v uvedeném úseku řeky Labe.
  2. Pořadatel akce vhodným způsobem zajistí, aby do uvedené vymezené vodní plochy nevplula plavidla, která se neúčastní akce.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa povolila na základě žádosti YCR – Jachting Roudnice nad Labem, z. s., Vědomice 418, IČ 00557048, pořádání akce na sledované vodní cestě Labe – závody jachtařů na Labi („Zlatá sekyrka“), které se uskuteční ve dnech 5. 9. 2020 až 6. 9. 2020 mj. ve výše uvedené vymezené vodní ploše v ř. km 810,42 až 811,04. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu ve vymezené vodní ploše, tak jak je uvedeno v Článku 1.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 24. 8. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Hana Urbanová

ředitel pobočky

Č.j.: 2380/DC/20

© Státní plavební správa
Zpět