Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 60/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 2. 9. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2935/PR/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec
přes plavební komoru Nedakonice,
dne 1. 9. 2020 od 7:30 hodin do 14:30 hodin.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Z důvodu přerušení dodávky elektřiny bude plavební komora Nedakonice mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě sdělení správce vodní cesty- Povodí Moravy, s.p. z důvodu přerušení dodávky elektřiny bude plavba přes plavební komoru Nedakonice dne 1. 9. 2020 od 7:30 hodin do 14:30 hodin zastavena.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 28. 8. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j.: 2935/PR/20

© Státní plavební správa
Zpět