Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 67/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 20. 9. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2977/PR/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu konání povolené veřejné akce na sledované vodní cestě Extrémního závodu Geroy na sledované vodní cestě řece Bečvě, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě řece Bečvě
v prostoru lokality obec Kozlovice po Tyršův most v Přerově,

dne 18. 09. 2020,
v době od 10:00 do 24:00,

dne 19. 09. 2020,
v době od 00:00 do 19:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba je zastavena na vodní cestě řece Bečvě, ř. km. 12,575 – 15,461, lokalita obec Kozlovice po Tyršův most v Přerově dne 18. 09. 2020 v době od 10:00 do 24:00 hodin a dne 19. 09. 2020 v době od 00:00 do 19:00 hodin.

Článek 3
Odůvodnění

KSK Limit z.s., se sídlem U Tenisu 1, 750 02 Přerov, požádal o povolení pořádání akce na sledované vodní cestě řece Bečvě v oblasti od obce Kozlovice po Tyršův most v Přerově. Jedná se o extrémní závod Geroy, jehož účelem je zaměření na adrenalinový zážitek a zviditelnění Statutárního města Přerova jako garanta podporujícího sportovní akce určené jak místní veřejnosti, tak zájemcům z širokého okolí.

 

Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 9. 9. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Č.j.: 2977/PR/20

© Státní plavební správa
Zpět