Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 68/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 21. 9. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 6471/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 54,90 až ř. km 57,20,
dne 20. září 2020,
v době od 12:00 do 16:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Zastavení plavby bude provedeno pomocí plavidel nesoucích na obou koncích červené vlajky a umístěných do středu plavební dráhy v ř. km 54,90 a v ř. km 57,20. Zastavení plavby se nevztahuje na účastníky veslařských závodů a obslužná plavidla zajišťující průběh závodů a bezpečnost závodníků, která budou výrazně označena.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Pražského veslařského svazu, IČ 70951225, povolila konání veslařských závodů „107. ročník Primátorských osmiveslic“ ve dnech 19. září – 20. září 2020 a rozhodla o zastavení plavby dne 20. září 2020 v době od 12:00 hodin do 16:00 hodin, jelikož provoz plavidel nepodílejících se na organizaci závodu v uvedeném čase by vedl k ohrožení bezpečnosti plavby ve stanoveném úseku vodní cesty.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 14. 9. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 6471/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět