Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 70/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 2. 3. 2021
Opatřením obecné povahy č. 8/2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2755/DC/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu poruchy, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 808,72 (malá plavební komora Roudnice nad Labem),
ve dnech od 23. 9. 2020 do odvolání,
v době od 9:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz přes zdymadlo Roudnice nad Labem probíhá pouze velkou plavební komorou.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, ze dne 23. 9. 2020, o poruše na malé plavební komoře vodního díla Roudnice nad Labem bylo z hlediska bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedeným opatřením.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel přes malou plavební komoru by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 23. 9. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2755/DC/20

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Roudnice nad Labem, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Město Roudnice nad Labem
© Státní plavební správa
Zpět