Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 71/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 10. 11. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2752/DC/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 818,59 (malá plavební komora Štětí),
ve dnech od 30. 9. 2020 do 9. 11. 2020.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz přes zdymadlo Štětí bude v uvedeném období probíhat pouze velkou plavební komorou.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa – pobočka Děčín obdržela dne 17. 9. 2020 žádost správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, o zastavení plavebního provozu přes malou plavební komoru Štětí ve výše uvedeném období z důvodu realizace akce „LVC, obnova nátěrů svodidel“, která spočívá v obnově povrchové úpravy stávajících ocelových konstrukcí svodidel plavebních komor vodního díla Štětí a jedná se o obnovu již dožité ochrany ocelových svodidel (pilířů, opeření a lávek) nacházejících se nad hladinou vody v atmosféře a tím prodloužení životnosti těchto technologických částí vodního díla.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel přes malou plavební komoru bez provedení potřebných údržbových prací by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 23. 9. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2752/DC/20

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Město Litoměřice
© Státní plavební správa
Zpět