Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 72/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 15. 10. 2020
Opatřením obecné povahy č. 81/2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8066/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes velkou plavební komoru Praha-Podbaba, ř. km 43,25,
dne 14.10.2020 od 6:00 hodin do 31.10.2020 do 6:00 hodin,
přes malou plavební komoru Praha-Podbaba, ř. km 43,25,
dne 15.10.2020 od 6:00 hodin do 16.10.2020 do 6:00 hodin,
na plavebním kanále Troja – Podbaba ř. km 43,25 až ř. km 45,82
dne 15.10.2020 od 6:00 hodin do 16.10.2020 do 6:00 hodin

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Na plavebních komorách Praha-Podbaba a na plavebním kanále Troja – Podbaba je plavba zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa zastavuje na základě žádosti Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5-Smíchov, nábřeží Holečkova 3178/8, PSČ 150 00, IČ 70889953, plavbu přes malou a velkou plavební komoru Praha-Podbaba, Vltava, ř. km 43,25, a na plavebním kanále Troja – Podbaba, Vltava, ř. km 43,25 až ř. km 45,82, z důvodu ověření funkčnosti manipulačního zařízení pro hrazení do proudící vody.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 24. 9. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 8066/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět