Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 75/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 1. 11. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8268/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz a snižuje plavební hladinu

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 200,405 (jez Kořensko) až ř. km 208,98 (jez Hněvkovice)
v termínu od 1. 10. 2020 do 31. 10. 2020

a snížení hladiny až na kótu 350,80 m n. m. (systém Bpv)
v termínu od 4. 10. 2020 do 30. 10. 2020

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba v úseku ř. km 200,405 (jez Kořensko) až ř. km 208,98 (jez Hněvkovice) je zastavena a dochází k snížení hladiny na kótu 350,80 m n. m. (systém Bpv).

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, Státní plavební správa rozhodla o zastavení plavby v úseku ř. km 200,405 (jez Kořensko) až ř. km 208,98 (jez Hněvkovice) v termínu od 01.10.2020 do 31.10.2020. Důvodem zastavení plavby je příprava k zahájení realizace stavby „ Vývaziště – Týn nad Vltavou, provedení oprav břehového opevnění ve zdrži VD Kořensko“ a zajištění lokalit pro transfer chráněných druhů živočichů.

V rámci zastavení plavby bude postupně snížena hladina ve zdrži až na kótu 350,80 m n. m. (systém Bpv).

 

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 29. 9. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 8268/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět