Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 77/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8504/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu modernizace a údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz na vodní cestě

Labe

ř. km plavební objekt termín snížení hladiny
932,71 PK Týnec nad Labem 29.09.2020–05.10.2020  
929,16 PK Veletov 29.09.2020–05.10.2020  
920,63 PK Kolín 29.09.2020–05.10.2020  
916,46 PK Klavary 29.09.2020–05.10.2020  
911,68 PK Velký Osek 29.09.2020–30.11.2020  
904,47 PK Poděbrady 29.09.2020–05.10.2020  
896,38 PK Nymburk 29.09.2020–05.10.2020  
891,44 PK Kostomlátky 29.09.2020–07.12.2020 snížení hladiny ve zdrži o 1,5 m
887,58 PK Hradištko 29.09.2020–07.12.2020 snížení hladiny ve zdrži o 1,5 m
878,05 PK Lysá nad Labem 29.09.2020–07.12.2020  
872,28 PK Čelákovice 29.09.2020–07.12.2020  
865,08 PK Brandýs nad Labem 02.10.2020–07.12.2020  
857,42 PK Kostelec nad Labem 02.10.2020–07.12.2020  
850,32 PK Lobkovice 02.10.2020–07.12.2020  
843,13 PK Obříství 05.10.2020–09.10.2020  

Nadmořské kóty jsou uvedeny v systému Bpv.

Vltava

ř. km plavební objekt termín snížení hladiny
71,37 VPK Vrané nad Vltavou 01.05.2020–31.12.2020  
50,69 VPK Praha-Štvanice 29.09.2020–27.10.2020  
50,69 MPK Praha-Štvanice 27.10.2020–15.12.2020  
1,00 MPK Hořín 11.10.2020–11.11.2020  
  Plavební kanál Vraňany – Hořín 11.10.2020–11.11.2020 vypuštění kanálu

Nadmořské kóty jsou uvedeny v systému Bpv.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba přes jednotlivé plavební komory je zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti Povodí Labe, státní podnik, Povodí Vltavy, státní podnik, a Ředitelství vodních cest ČR a po konzultaci s vodoprávními úřady v době trvání opatření proti šíření koronavirové infekce je plavba přes jednotlivé objekty – plavební komory – a úseky vodních cest zastavena z důvodu jejich údržby nebo rekonstrukce. Bez provedení nutných oprav, vyžadujících zastavení plavby, by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu. Na základě podnětu Povodí Labe, státní podnik, ze dne 05.10.2020 byla provedena úprava zastavení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší Opatření obecné povahy č. 74/2020, vydané pod čj. 8231/PH/20.

 

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 6. 10. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 8504/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět