Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 80/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 25. 10. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2815/DC/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události – práce na vodní cestě, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v ř. km 798,74 (Nučnice – Nučničky),
dne 24. 10. 2020,
v době od 9:00 do 11:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. V uvedeném čase je plavební provoz v daném profilu vodní cesty zastaven.
  2. Zastavení plavby bude na břehu vyznačeno signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ dočasně umístěnými:
    • v ř. km 799,00, levý břeh s viditelností pro poproudní plavbu,
    • v ř. km 798,60, levý břeh, s viditelností pro protiproudní plavbu,
    • u nichž bude hlídka s radiostanicí aktivovanou na kanále č. 10 a s akustickým zařízením (např. megafonem), která bude dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel.
  3. Poproudní plavidla mohou v době zastavené plavby využít polohu čekacího stání u levého břehu v ř. km 803,08 až 803,28 (Libotenice).
  4. Protiproudní plavidla mohou v době zastavené plavby využít polohu čekacího stání u levého břehu v ř. km 796,50 až 796,95 (Počaply).

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa vydala pod čj. 2696/DC/20 souhlasné stanovisko ke stavbě „LT- Křešice, přechod Labe – výstrahy“, v jejímž rámci dojde v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě ke krátkodobému výše nadepsanému zastavení plavby.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 12. 10. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2815/DC/20

© Státní plavební správa
Zpět