Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 82/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 8. 11. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8747/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,

přes plavební komoru Praha-Smíchov, ř. km 53,80,
dne 07.11.2020 od 12:00 hodin do 14:30 hodin,

a

v úseku ř. km 58,50 až ř. km 54,40,
dne 07.11.2020 v době od 12:00 do 14:30 hodin,

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba v dotčeném úseku vodní cesty bude zastavena osazením signálního znaku A.1 „Zákaz proplutí“, podle přílohy č. 7, vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, v provedení červená vlajka o rozměrech 1 m x 1 m, který bude osazen na obou březích, nebo na plavidlech zakotvených na vodní cestě vždy po dobu zastavení plavby.

Za snížené viditelnosti musí být vlajka nahrazena signálním znakem A.1c v provedení obyčejné světlo červené barvy. Signální znaky budou umístěné minimálně 2 m nad terénem nebo vodní hladinou.

Pořadatel je povinen po dobu zastavení plavby umožnit úsekem vodní cesty uvedeným v článku 1 proplutí plavidel osobní lodní dopravy, plujících podle zveřejněného jízdního řádu. Dále je pořadatel povinen se řídit pokyny Rozhodnutí o povolení akce na sledované vodní cestě čj. 775/PH/20 ze dne 21.02.2020.

 

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě podané žádosti povolila společnosti Veslařský klub BLESK, z.s., se sídlem 147 00 Praha 4, Veslařský ostrov 62, pořádání veslařských závodů „Head of Prague 2020“ dne 07.11.2020 na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 58,50 až ř. km 54,40.

Plavební provoz na vodní cestě by mohl ohrozit bezpečnost účastníků sportovní akce, proto je plavba ostatních plavidel v daném úseku a době zastavena.

Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 26. 10. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 8747/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět