Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 83/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 4. 11. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 9139/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltavě,
na plavebním kanále Troja v úseku k. km 0,60 – 1,90,
ve dnech 31.10.2020, 02.11.2020 a 03.11.2020 vždy od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba na plavebním kanále Troja v úseku k. km 0,60 – 1,90 je zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti sdružení SMP, a.s. je plavba na plavebním kanále Troja v úseku k. km 0,60 – 1,90 zastavena z důvodu potápěčského průzkumu mostů. Plavba je zastavena z důvodu bezpečného plavebního provozu v daném úseku vodní cesty.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. 10. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Č.j.: 9139/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět