Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 86/2020

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 1. 12. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 9260/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby v zájmu zajištění bezpečnosti na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 951,20 až 960,70 (zdrž vodního díla Přelouč),
ve dnech od 09. 11. 2020 od 12:00 hodin do 30. 11. 2020 do 18:00 hodin.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

V termínu od 09. 11. 2020 od 12:00 hodin do 30. 11. 2020 do 18:00 hodin je povolen maximální ponor plavidel 0,65 m v úseku Labe ř. km 951,20 až 960,70 (zdrž vodního díla Přelouč).

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 90 005 je omezena plavba z důvodu manipulace na VD Přelouč, kde dojde ke snížení hladiny o 0,40 cm za účelem revitalizace slepého ramene. Manipulace je povolena vodoprávním úřadem MěÚ Přelouč za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 9. 11. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Č.j.: 9260/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět