Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 90/2020

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 15. 12. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 9817/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku od ř. km 850,306 do 857,430,
ve dnech od 02.12.2020 od 14:00 hodin do 04.12.2020 do 18:00 hodin.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

V termínu od 02.12.2020 od 14:00 hodin do 04.12.2020 do 18:00 hodin je povolen maximální ponor plavidel 1,80 m v úseku Labe ř. km 850,306 až ř. km 857,430.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005 je omezena plavba z důvodu manipulace na VD Lobkovice, kdy dojde ke snížení hladiny o 0,30 cm na úroveň 161,29 m n. m. za účelem vyhrazení pravého jezového pole za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 3. 12. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 9817/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět