Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 91/2020

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 19. 12. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3394/DC/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu dokončení oprav, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě ruší opatření obecné povahy č. 96/2019 ze dne 13. 11. 2019 a obnovuje plavební provoz v plném rozsahu

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 795,16 (malá plavební komora České Kopisty),
od 18. 12. 2020.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

Plavební provoz přes malou plavební komoru České Kopisty je po dokončení opravy na dolních vratech plavební komory obnoven v plném rozsahu bez omezení.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, ze dne 17. 12. 2020, a oznámení o dokončení opravy na dolních vratech plavební komory, rozhodla Státní plavební správa o obnovení plavebního provozu v plném rozsahu a upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 18. 12. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 3394/DC/20

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Město Litoměřice

Město Litoměřice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět