Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 1/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 27. 1. 2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 276/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labi,
v ř. km 873,63 (železniční most Čelákovice),
od 22.01.2021 do 27.01.2021.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba na Labi v v ř. km 873,63 je zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti společnosti Česká lodní doprava – charter, s.r.o.,IČ: 25732161, se sídlem 106 00 Praha 10, Záběhlická 48, zastavuje plavbu na Labi v ř. km 873,63 z důvodu montáže nové konstrukce mostu Čelákovice. Plavba je zastavena z důvodu bezpečného plavebního provozu v daném úseku vodní cesty.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 20. 1. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 276/PH/21

© Státní plavební správa
Zpět