Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 4/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 19. 2. 2021
Opatřením obecné povahy č. 6/2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 704/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu výskytu živelné události v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 843,13 (Obříství) až 973,50 (Kunětice)
od 13. 02. 2021 do odvolání.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba je zastavena z důvodu výskytu ledových jevů.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03, IČO 708 90 005, je plavba na Labi v úseku ř. km 843,13 (Obříství) až 973,50 (Kunětice) od 13. 02. 2021 do odvolání z důvodu výskytu ledových jevů za účelem zajištění bezpečného provozu vodní cesty.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 12. 2. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Č.j.: 704/PH/21

© Státní plavební správa
Zpět