Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 7/2021

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 7. 3. 2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 959/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě obnovuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v celé délce plavebního kanálu Vraňany – Hořín,
k. km 0,00 až k. km.10,10
od 02.03.2021 od 7:00 hodin.

Článek 2
Organizace obnovení plavebního provozu

Plavba je obnovena z důvodu zániku ledových jevů.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, je plavba na VC Vltava v celé délce plavebního kanálu Vraňany – Hořín, k. km 0,00 – k. km.10,10, od 02.03.2021 od 7:00 hodin obnovena z důvodu zániku ledových jevů.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší Opatření obecné povahy č. 3/2021, vydané pod čj. 581/PH/21.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 1. 3. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 959/PH/21

© Státní plavební správa
Zpět