Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 8/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 420/DC/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 808,72 (velká plavební komora Roudnice nad Labem),
ve dnech od 3. 3. 2021 do 20. 4. 2021.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Plavební provoz přes zdymadlo Roudnice nad Labem bude ve výše uvedeném období probíhat pouze malou plavební komorou o rozměrech 85 m x 11 m.
  2. Sestavy plavidel, jejichž celková délka přesahuje délku malé plavební komory Roudnice nad Labem, musejí být před proplavením rozpojeny, přičemž plavidla ze sestav rozpojovaných před proplavením mohou v horním i dolním plavebním kanále zdymadla Roudnice nad Labem využít polohy povolených stání vyhrazené pro plavidla čekající na proplavení.
  3. V případě, že požadavek na proplavení velkou plavební komorou bude v předstihu minimálně 24 hodin projednán se zástupcem zhotovitele na telefonním čísle 775 778 352 (Petr Hlava) nebo 775 778 350 (Milan Andelt), bude umožněno proplavení velkou plavební komorou.
  4. Tímto opatřením se ruší opatření obecné povahy 70/2020 ze dne 23. 9. 2020.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa – pobočka Děčín (dále jen SPS) obdržela dne 1. 3. 2021 žádost správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové (dále jen správce vodní cesty), o zastavení plavebního provozu přes velkou plavební komoru Roudnice nad Labem ve dnech od 3. 3. 2021 do 20. 4. 2021 z důvodu realizace akce „LVC, obnova nátěrů svodidel“, která spočívá v obnově povrchové úpravy stávajících ocelových konstrukcí svodidel plavebních komor vodního díla Roudnice nad Labem a jedná se o obnovu již dožité ochrany ocelových svodidel (pilířů, opeření a lávek) nacházejících se nad hladinou vody v atmosféře a tím prodloužení životnosti těchto technologických částí vodního díla. Dne 2. 3. 2021 správce vodní cesty doplnil kontakty na příslušné zástupce zhotovitele, kterým je společnost GT Construct s.r.o., U Obory 319/15, Děčín VII-Chrochvice, 405 02 Děčín, IČO: 27280560, na kterých bude možné s výše uvedeným předstihem dojednat proplavení velkou plavební komorou.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel přes velkou plavební komoru bez provedení potřebných údržbových prací by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 2. 3. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 420/DC/21

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Roudnice nad Labem se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět