Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 9/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 30. 3. 2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 722/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltavě,
na plavebním kanále Vraňany – Hořín v úseku k. km.2,80–2,95,
dne 29. 3. 2021 od 10:00 hodin do 17:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba na plavebním kanále Vraňany – Hořín v úseku k. km.2,80 – 2,95 je zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti společnosti COLAS CZ, a.s., Oblast Mosty a monolitické konstrukce, zastavuje plavbu na plavebním kanále Vraňany – Hořín v úseku k. km.2,80–2,95 z důvodu demontáže a odvozu nosné konstrukce mostu SO 001 Vrbno.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 4. 3. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 722/PH/21

© Státní plavební správa
Zpět