Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 10/2021

kterým se upravuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1068/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu výskytu mimořádné události (mimořádné manipulace ve zdrži Slapy) a z důvodu rizika výskytu živelné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku Kamýk nad Vltavou, ř. km 134,73, až Slapy, ř. km 91,70,
od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

V období od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021 se na vodní cestě Vltavě, v úseku Kamýk nad Vltavou, ř. km 134,73, až Slapy, ř. km 91,70, plavební dráha nevytyčuje a ponory nejsou garantovány.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě podnětu správce vodního toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, se sídlem Grafická 36, 150 21 Praha 5-Smíchov, IČ 70889953, upravila plavební provoz v úseku Kamýk, ř. km 134,73, až Slapy, ř. km 91,70, s ohledem na zajištění bezpečného provozování plavby. Úprava plavebního provozu se váže na zimní období s ohledem na manipulační řád souvisejících vodních děl a s ohledem na úpravu plavebního provozu v předcházejícím úseku vodní cesty, tj. v úseku Kořensko, ř. km 200,40, až Kamýk, ř. km 134,73, kde se v souladu s ustanoveními Přílohy č. 2 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, v období od 1. října do 30. dubna plavební dráha nevytyčuje a ponory zde nejsou garantovány. V tomto období, s ohledem na manipulaci a následné převádění zvýšených průtoků po zimním tání přes vodní díla Kořensko, Orlík a Kamýk a s ohledem na nebezpečí rozplavení instalovaného plavebního značení, se toto značení neosazuje (plavební značení je na zimní období demontováno). Rozplavené plavební značení, zejména pak vymezení okrajů plavební dráhy, představuje ohrožení bezpečnosti plavby a vede ke zbytečným plavebním nehodám či poškozování plavidel. Před zahájením plavební sezóny po průchodu zvýšených vodních stavů je také nutno vytvořit příslušný časový prostor pro opětovnou montáž plavebního značení a navázat jeho osazení na zahájení přepravy plavidel přes VD Slapy a VD Orlík.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 10. 3. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 1068/PH/21

© Státní plavební správa
Zpět