Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 11/2021

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 12. 3. 2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1140/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě obnovuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes plavební komoru Lysá nad Labem, ř. km 878,05,
od 11.03.2021od 12:00 hodin

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Proplavování plavební komorou Lysá nad Labem je zajištěno v plném rozsahu.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě oznámení správce vodního toku Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03, IČ 70890005, obnovila od 11.03.2021 od 12:00 hodin plavbu přes plavební komoru Lysá nad Labem v plném rozsahu.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší Opatření obecné povahy č. 5/2021 vydané pod č.j. 376/PH/21

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 11. 3. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 1140/PH/21

© Státní plavební správa
Zpět