Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 12/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1137/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltavě,
na plavebním kanále Troja v úseku k. km.0,60–2,00,
ve dnech 30.03.2021, 31.03.2021, 07.04.2021, 12.05.2021, 13.05.2021, 14.05.2021, 15.05.2021, 16.05.2021 od 9:00 hodin do 18:00 hodin,
od 26.04.2021 od 9:00 hodin do 27.04.2021 do 18:00 hodin,
od 29.05.2021 od 7:00 hodin do 01.06.2021 do 18:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba na plavebním kanále Troja v úseku k. km.0,60–2,00 je zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti sdružení SMP, a.s., zastavuje plavbu na plavebním kanále Troja v úseku k. km.0,60–2,00 z důvodu prací na mostech v rámci akce „Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě, Stavba 005.A most bývalé polní dráhy ÚČOV, km.1,58“ a „Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě, Stavba 005.B silniční most na MK ÚČOV, km.1,67“. Plavba je zastavena, jelikož nelze jiným způsobem zajistit bezpečnost proplouvajících plavidel v daném úseku vodní cesty.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 17. 3. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 1137/PH/21

© Státní plavební správa
Zpět