Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 13/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 13. 4. 2021
Opatřením obecné povahy č. 21/2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 550/DC/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události (instalace norné stěny ve vjezdu do Centrálního přístavu Ústí nad Labem) zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe – vjezd do Centrálního přístavu Ústí nad Labem,
v ř. km 762,81,
ve dnech od 23. 3. 2021 do odvolání.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz ve vjezdu do Centrálního přístavu ve veřejném přístavu Ústí nad Labem-Krásné Březno je zastaven.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa po obdrženém oznámení Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03, IČ 70890005, o instalaci norné stěny ve vjezdu do Centrálního přístavu veřejného přístavu Ústí nad Labem-Krásné Březno z důvodu havárie zastavuje plavební provoz od 23. 3. 2021 do odvolání.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavebním provozem tímto úsekem vodní cesty by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 23. 3. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 550/DC/21

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, pobočka
  • Statutární město Ústí nad Labem
© Státní plavební správa
Zpět