Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 14/2021

kterým se na vodní cestě Matylda vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem, a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 556/DC/21 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na výše uvedené vodní cestě vodní plochu, která je umístěna ve vzdálenosti cca 520 m od východního břehu vodní plochy Matylda, má délku 1350 m, tzn., že dosahuje až k západnímu břehu vodní plochy Matylda a je umístěna po celé šíři této části vodní plochy Matylda (dále jen vymezená vodní plocha). Vymezená vodní plocha se dělí na dvě zóny:

 1. Větší zóna v délce 1030 m ve směru od východní hranice je určena k provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti).
 2. Menší zóna o délce 320 m, která je přilehlá k západnímu břehu, je určena pouze pro plutí malých plavidel – jetsurfů, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen provozování jetsurfů).
   

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Větší zóna vymezené vodní plochy dle článku 1 odst. 1, která je určena pro provozování vodního lyžování a akrobatických činností malých plavidel, bude ve vzdálenosti 520 m od východního břehu vyznačena na hladině třemi žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“ a ve vzdálenosti 320 m od západního břehu dvěma žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“, přičemž tyto dvě žluté bóje umístěné ve vzdálenosti 320 m od západního břehu zároveň oddělují od sebe větší a menší zónu a vyznačují východní hranici menší zóny určené pouze pro provozování jetsurfů.

  Tři bóje tvořící východní hranici vymezené plochy budou umístěny v souřadnicích:

  WGS N 50,526569 a WGS E 13,613564,
  WGS N 50,525956 a WGS E 13,613650,
  WGS N 50,525306 a WGS E 13,613781 (pořadí od severu k jihu).

  Dvě bóje tvořící východní hranici vymezené plochy budou umístěny v souřadnicích:

  WGS N 50,526011 a WGS E 13,599559,
  WGS N 50,525656 a WGS E 13,599646, (pořadí od severu k jihu).

  Celkem bude umístěno 5 bójí. Bóje jsou válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

  Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování povolených činností v žádném případě překračovány.

 2. V úrovni prodloužené linie východní hranice vymezené vodní plochy tvořené třemi bójemi ve vzdálenosti 520 m od východního břehu budou na obou březích na společném sloupku osazeny břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ a E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrové šipky budou bílé barvy. Ve směrových šipkách signálního znaku E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ bude vepsána číselná hodnota 1030 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  „Pouze se souhlasem Statutárního města Most,
  denně od 1. 5. do 30. 9.,
  vodní lyžování 9:00 – 21:00 hod., akrobatické činnosti 9:00 – 18:00 hodin,
  vodní lyžování – max. 1 plavidlo, akrobatické činnosti – max. 6 plavidel (z toho wakesurfing – max. 2 plavidla).
  Souběžné provozování vodního lyžování a akrobatických činností není povoleno.
  Plavba jetsurfů je možná pouze, není-li v této zóně v provozu jiné plavidlo, max. 10 jetsurfů.
  Platnost do 30. 9. 2024.“

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 3. V úrovni prodloužené linie tvořené dvěma bójemi ve vzdálenosti 320 m od západního břehu budou na obou březích osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrové šipky budou bílé barvy. Ve směrových šipkách bude vepsána číselná hodnota 320 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  „Pouze pro jetsurfy a pouze se souhlasem Statutárního města Most,
  denně od 1. 5. do 30. 9., 9:00 – 18:00 hodin, max. 4 plavidla.
  Platnost do 30. 9 2024.“

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 4. Provozování vodního lyžování ve větší zóně vymezené vodní plochy dle článku 1 odst. 1 musí být u vymezené vodní plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňujícího ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do vymezené plochy. Toto označení bude umístěno na severním břehu v místě spouštění plavidel do vody. Provoz vodního lyžování smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.

 5. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování či wakesurfingu musí být vybaveno vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení je součástí plavidla a ovládáno z něho.

 6. Ve větší zóně vymezené vodní plochy dle článku 1 odst. 1 lze provozovat pouze 1 plavidlo při vodním lyžování nebo 6 plavidel při akrobatických činnostech. Souběžné provozování vodního lyžování a akrobatických činností není povoleno. Provozování wakesurfingu (plavba na surfovém prkně na vlně vytvářené plavidlem bez vlečení jezdce) je považováno za akrobatickou činnost, wakesurfing však mohou souběžně provádět pouze dvě plavidla, přitom ostatní plavidla provozující akrobatickou činnost (tj. maximálně 4 plavidla) musí od plavidel a jezdců provozujících wakesurfing dodržovat odstup minimálně 50 metrů.

  Plavba jetsurfů ve větší zóně vymezené vodní plochy dle článku 1 odst. 1 je možná pouze, není-li v této zóně v provozu žádné jiné plavidlo. Maximální počet souběžně provozovaných jetsurfů je 10 jetsurfů.

 7. V menší zóně vymezené vodní plochy dle článku 1 odst. 2 určené pouze pro provozování jetsurfů lze souběžně provozovat 4 plavidla.

 8. V menší zóně vymezené vodní plochy dle článku 1 odst. 2 určené pouze pro provozování jetsurfů, mohou být umístěny uměle vytvořené překážky (slalomové bóje). Tyto bóje nesmějí být veřejností poškozovány a jsou určeny k využití pouze při provozování jetsurfů.

 9. Plavba jetsurfů mimo zónu vymezené vodní plochy dle článku 1 odst. 2 (např. při přeplutí z místa spouštění plavidel na vodu) musí probíhat ve výtlačném režimu plavby nebo bez použití vlastního strojního pohonu.

 10. Vodní lyžování je možné provozovat každý den v době od 9:00 hod do 21:00 hod.

 11. Akrobatické činnosti, včetně provozování jetsurfů, je možné provozovat každý den v době od 9:00 hod do 18:00 hod

 12. Provozování plavidel ve vymezené vodní ploše není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a za nepříznivých povětrnostních podmínek.

 13. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby na sobě záchrannou vestu a přilbu.

 14. Uživatelé vymezené vodní plochy se musejí před zahájením provozu plavidla ve vymezené vodní ploše seznámit s jejími parametry (zejména s plavebními hloubkami) a se zněním opatření obecné povahy.

 15. Provozování vodního lyžování, akrobatických činností a jetsurfů se povoluje na dobu do 30. 9. 2024.

 16. Vývaziště plavidel u levého (severního) břehu provozované společností Salaxis s.r.o., Praha, není součástí vymezené vodní plochy.

 17. Tímto se ruší opatření obecné povahy 21/2017 ze dne 4. 5. 2017.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se vodního lyžování a provozu malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů a jetsurfů – na vymezené vodní ploše umístěné na vodní cestě Matylda.

Návrh opatření obecné povahy 2/2021, kterým se vymezuje uvedená část vodní cesty Matylda, byl vyvěšen na úřední desce Statutárního města Most dne 17. 2. 2021 a na úřední desce Státní plavební správy rovněž dne 17. 2. 2021 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu).

Statutární město Most nepodalo k návrhu opatření obecné povahy 2/2021 námitku.

Ve stanovené lhůtě dne 12. 3. 2021 podal zájmový spolek se sídlem Most písemnou připomínku k návrhu opatření obecné povahy 2/2021 týkající se provozní doby ve vymezené vodní ploše následovně:

 1. omezení provozu vodních sportů na dobu od 9:00 do 20:00 hodin oproti navrhované provozní době se zahájením od 8:00 hodin,
 2. omezení provozu vodních sportů v menší zóně dle článku 1 odstavec 2. jen na dny pátek, sobota a neděle.
 

Státní plavební správa se obdrženými připomínkami zabývala a k jejich vypořádání uvádí:

Ad 1) Připomínce bylo vyhověno. Oproti návrhu opatření obecné povahy 2/2021 jsou provozní hodiny ve vymezené vodní ploše upraveny tak, že zahájení provozní doby je vždy od 9:00 hodin.

Ad 2) Připomínce nebylo vyhověno. Stanovení provozní doby a podmínek provozu vymezené vodní plochy je v souladu se zněním § 30a zákona o vnitrozemské plavbě. Jedná se o obecné užívání vod ke zvláštnímu způsobu plavby. Stanovením druhu plavidel a jejich počtu v této části vodní plochy je po dobu trvání provozní doby ve vymezené vodní ploše zakázáno vplutí všem ostatním plavidlům.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v dotčeném úseku vodní cesty Matylda nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 13. dubna 2021

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. 9. 2024

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 29. 3. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 556/DC/21

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Statutární město Most se sídlem Magistrát města Mostu, Radniční 1/2, 434 01 Most se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět