Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 16/2021

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 15. 4. 2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1491/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy), v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 225,00 (Stará obora) až ř. km 229,00 (jez Hluboká nad Vltavou),
od 1. dubna 2021 do 15. dubna 2021.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

V období od 1. dubna 2021 do 15. dubna 2021 se na vodní cestě Vltavě, v úseku ř. km 225,00 (Stará obora) až ř. km 229,00 (jez Hluboká nad Vltavou) plavební dráha nevytyčuje a ponory nejsou garantovány.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, se sídlem Litvínovická silnice 5, České Budějovice, IČO 70889953, upozorňuje, že období od 1. dubna 2021 do 15. dubna 2021 na vodní cestě Vltavě v úseku ř. km 225,00 (Stará obora) až ř. km 229,00 (jez Hluboká nad Vltavou) se plavební dráha nevytyčuje a ponory nejsou garantovány z důvodu prodloužení termínu stavebních prací na opravě břehového opevnění, které probíhá při snížené hladině pod minimální plavební hladinu 368,90 m n. m.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 30. 3. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 1491/PH/21

© Státní plavební správa
Zpět