Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 17/2021

kterým se vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1548/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní nádrži vodního díla Hracholusky vodní plochu, která je umístěna souběžně s východním břehem nádrže při pravém břehu cca 2 000 m od hráze (východní část) a je tvořena pásem vodní plochy o délce 750 m a šířce 60 m až 130 m, dráha se nachází v minimální vzdálenosti 30 m od pravého břehu, pouze v oblasti můstku a prostoru dopadu lyžaře 20 m od pravého břehu.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každý den v době od 09:00 hodin do 12:00 hodin a od 14:00 hodin do 19:00 hodin. Vymezená vodní plocha bude v době od 09:00 hodin do 11:00 hodin a od 15:00 hodin do 19:00 hodin využívána Tělovýchovnou jednotou Slavoj Plzeň.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Jeden okraj vymezené vodní plochy bude ve vzdálenosti 30 m od pravého břehu a v oblasti můstku a prostoru dopadu lyžaře 20 m od pravého břehu. Vzdálenější okraj vymezené vodní plochy od pravého břehu bude ve vzdálenosti 60 m až 130 m. Bóje ve vzdálenosti 30 m od pravého břehu a v oblasti můstku a prostoru dopadu lyžaře 20 m od pravého břehu budou umístěny souběžně s pravým břehem ve vzdálenosti 75 m od sebe. Bóje vyznačující vzdálený okraj vymezené vodní plochy budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 150 m souběžně s pravým břehem. Na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna bóje ve středu vzdálenosti vymezené vodní plochy od pravého břehu. Bóje bude válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování v žádném případě překračovány.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy. Základní rozměr plavebního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 750 m v černé barvě. Pod oběma břehovými signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma min. 10 cm:

  „Denně od 1. 4. do 15. 10.
  09:00–12:00 a 14:00-19:00 hod.
  od 09:00 do 11:00 a od 15:00 do 19:00 hod TJ Slavoj Plzeň
  max. 1 plavidlo“

  Dolní okraj břehového signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 4. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou, upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Plavební znak bude umístěn na břehu v místě před stávajícím klubovým zařízením. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vyzdvižení balónu.
 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 1 plavidlo.
 6. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.
 8. Provozování vodního lyžování není dovoleno za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 9. Plavidla správce vodní cesty, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen správce vodní cesty), mohou v provozní době vymezené vodní plochy vplouvat po nezbytně nutnou dobu do této vodní plochy za účelem provádění provozní údržby. Uživatel vymezené vodní plochy je povinen dbát pokynů správce vodní cesty udělovanými v souladu s jeho kompetencemi.
 10. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 11. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních. Nesmí docházet k erozi břehů a k ohrožení hnízdění živočichů (zejména v období březen až červen).
 12. V provozní době vymezené plochy pro vodní lyžování je v této vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 13. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
 14. Upozornění: Ve vymezené vodní ploše jsou umístěna tři plovoucí zařízení v soukromém vlastnictví – skokanský můstek o rozměrech 7 m x 4 m, pomocné molo o rozměrech 6 m x 2 m umístěné na břehu pod stávající klubovnou a plovoucí garáž. Tato plovoucí zařízení nejsou určena pro veřejnost, nesmí být využívána bez souhlasu jejich vlastníka a musí být míjena v bezpečné vzdálenosti. Rovněž tak stávající vybójkovaná slalomová dráha není určena pro veřejnost a nesmí být využívána a poškozována veřejností.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. S ohledem na skutečnost, že vodní lyžování lze provozovat obecně pouze ve vymezených vodních plochách, je opatřením k zajištění bezpečnosti plavebního provozu právě i vymezení takové části vodní cesty na nádrži vodního díla Hracholusky.

V předmětné lokalitě byla vymezena vodní plocha pro vodní lyžování, jež byla schválena opatřením obecné povahy č. 3/2016 s platností do 15.03.2021.

Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky a s tím souvisejících karanténních opatření se ústní projednání návrhu vymezené vodní plochy pro vodní lyžování na vodní nádrži nemohlo uskutečnit. Jako náhradní řešení vzniklé situace a z důvodu časové tísně byl po dohodě s příslušnou obcí a dotčeným orgánem státní správy dne 04.02.2021 rozeslán k vyjádření předběžný text návrhu příslušného opatření obecné povahy.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z připomínek v rámci projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování na vodní nádrži Hracholusky a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní nádrži Hracholusky část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 16.02.2021 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě byly vzneseny následující připomínky.

První připomínka byla vznesena ve věci zajíždění plavidel do blízkosti břehu. Při předchozím projednání této vymezené plochy byla vzdálenost pro přiblížení plavidel ke břehu stanovena na 10 m. S ohledem na bezpečnost plavebního provozu a uživatelů pravého břehu byl zvolen v současném projednání odstup plavidel od pravého břehu 30 m a pouze v oblasti můstku a prostoru dopadu lyžaře 20 m, za účelem bezpečného užívání pravého břehu a zároveň zachování dostatečného prostoru a plavební dráhy mezi levým břehem a vymezenou plochou. Uvedené vzdálenosti od pravého břehu jsou navíc vymezeny plovoucími signálními znaky (žlutými bójemi). Další připomínka navrhuje posunutí vymezené plochy do vzdálenosti 30–50 m od pravého břehu s tím, že se odvolává na stav na jiných vodních nádržích, kde jsou údajně obdobné prostory vzdáleny 50 m od břehu. Tato informace však neodpovídá skutečnosti, např. na nádržích Slapy a Orlík dráha navazuje přímo na břeh a nejsou zde žádné odstupy. S ohledem na bezpečnost všech uživatelů vodní nádrže Hracholusky správní úřad přistoupil ke konečnému odstupu 30 m od břehu s výjimkou v oblasti můstku a prostoru dopadu lyžaře, kde je stanoven odstup 20 m. Zároveň byly vzneseny námitky k omezení lovu ryb ve vymezené vodní ploše. Zákaz lovu ryb se vztahuje pouze na vodní plochu vymezenou bójemi a pouze na její provozní dobu. V obou případech je důvodem tohoto omezení zajištění bezpečného provozu vodního lyžování, jelikož při lovu ryb hrozí zranění účastníků (např. natažením vlasců přes vymezenou vodní plochu). Dále byla vznesena připomínka k rozsahu provozní doby vymezené vodní plochy, proto byla s ohledem na zajištění klidu provozní doba následně upravena na časy 9:00–12:00 a 14:00–19:00 hodin. Došlo tedy ke zkrácení provozní doby a zavedení poledního klidu. Další připomínka požadovala umožnit sportovní potápění u pravého břehu. Nově stanovené oddálení okraje vymezené vodní plochy od pravého břehu umožní umístit sestupovou bóji pro potápěče za dodržení příslušné vzdálenosti od vymezené vodní plochy (při zachování provozu vodního lyžování) dle požadavků vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Z výše uvedeného je patrno, že připomínky ke zlepšení bezpečnosti všech účastníků plavebního provozu ve vztahu na vymezenou vodní plochu pro vodní lyžování byly zapracovány. Zároveň byla upravena vymezená vodní plocha tak, aby byl zachován bezpečný provoz činností, pro které je plocha vymezena.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 16. dubna 2021.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 16. října 2025

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 1. 4. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 1548/PH/21

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Úlice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět