Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 18/2021

kterým se omezuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 442/PR/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu zanesení rejd plavebních komor Strážnice I, II naplaveninami v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu zastavuje plavební provoz

na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec
přes plavební komory Strážnice I, II,
ve dnech od 31. 3. 2021 do 23. 4. 2021

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Úsek vodní cesty řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec od k. km.10,200 po k. km.10,500 je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě sdělení správce vodní cesty- Povodí Moravy, s.p. ze dne 29. 03. 2021 o zjištění zanesení rejd plavebních komor Strážnice I, II naplaveninami z důvodu extremních zimních a jarních průtoků a jeho žádosti o omezení plavebního provozu z důvodu snížení plavebních hloubek v uvedeném úseku na cca 20 až 60 cm byla zde plavba zastavena.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 6. 4. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Č.j.: 442/PR/21

© Státní plavební správa
Zpět