Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 24/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 823/DC/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu modernizace, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Ohře v Karlových Varech – Dvorský most,
v úseku ř. km 178,85 až 178,75,
ve dnech od 21. 4. 2021 do 1. 12. 2021.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba všech plavidel je z důvodu probíhající výstavby nového Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech (říční km.178,8) zakázána. Úsek zastavené plavby bude na obou březích ve vzdálenosti cca 50 m nad i pod osou mostu vyznačen břehovými signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, tyto znaky budou opatřeny směrovými šipkami směřujícími nad vodní hladinou proti sobě. Mezi těmito břehovými znaky budou na vodní hladině umístěny minimálně dvě uzávěrové bóje žluté barvy, bóje mohou být opatřeny nápisem Zákaz proplutí. Po dobu zastavení plavebního provozu stavbou dotčeným úsekem vodní cesty bude na levém břehu připraveno výstupové a nástupové místo a bude zajištěna trasa pro přenášení plavidel po tomto břehu.

Článek 3
Odůvodnění

Rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary, odbor územního plánování a stavebního úřadu, ze dne 16. 4. 2021 Spis. zn. 3033/SÚ/21/Geb bylo vydáno stavební povolení pro stavbu „Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – Výstavba nového mostu“. Při ponechání možnosti plavby staveništěm by mohlo dojít k poškození plavidel či ke zranění jejich posádek. Zároveň je poproudně pod osou mostu mezi oběma břehy instalovaná norná stěna z důvodu prevence rizika znečištění vodního toku.

Z uvedených důvodů v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření. Plavbou plavidel s posádkami přes stavbu a staveniště by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 22. 4. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 823/DC/21

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Statutární město Karlovy Vary se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět