Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 25/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 855/DC/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v ř. km 767,48 (malá plavební komora Ústí nad Labem-Střekov),
ve dnech od 2. 5. 2021 do 31. 12. 2021.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz přes zdymadlo Ústí nad Labem-Střekov bude v uvedeném období probíhat pouze velkou plavební komorou.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa – pobočka Děčín (dále jen SPS) obdržela dne 19. 4. 2021 žádost správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, IČO: 70890005 (dále jen správce vodní cesty), o zastavení plavebního provozu přes malou plavební komoru Ústí nad Labem-Střekov ve dnech od 2. 5. 2021 do 31. 12. 2021 z důvodu mimořádné prohlídky vyčerpané plavební komory a následné údržby komory včetně opravy obtoků.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel přes malou plavební komoru bez provedení potřebných údržbových prací by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 22. 4. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 855/DC/21

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Statutární město Ústí nad Labem se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět