Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 31/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 10. 5. 2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 965/DC/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 808,72 (malá plavební komora Roudnice nad Labem),
ve dnech od 2. 5. 2021 do 10. 5. 2021.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Malá plavební komora Roudnice nad Labem bude v uvedeném období mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa – pobočka Děčín (dále jen SPS) obdržela dne 30. 4. 2021 žádost správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové (dále jen správce vodní cesty), o zastavení plavebního provozu přes malou plavební komoru Roudnice nad Labem ve dnech od 2. 5. 2021 do 10. 5. 2021 z důvodu realizace akce „LVC, obnova nátěrů svodidel“, která spočívá v obnově povrchové úpravy stávajících ocelových konstrukcí svodidel plavebních komor vodního díla Roudnice nad Labem a jedná se o obnovu již dožité ochrany ocelových svodidel (pilířů, opeření a lávek) nacházejících se nad hladinou vody v atmosféře a tím prodloužení životnosti těchto technologických částí vodního díla. Na tuto plavební komoru bylo vydáno Opatření obecné povahy číslo 23/2021 z 20. 4. 2021 pro její uzavření od 22. 4. 2021 do 2. 5. 2021. Vzhledem k provozním důvodům na straně zhotovitele, nebyly k dnešnímu datu práce dokončeny v požadovaném rozsahu dle zadání. Realizaci prací provádí Společnost BL a GTC – LVC, obnova nátěrů svodidel, Sídlo: Masarykova třída 82, Sobědruhy, 415 10 Teplice (Společník 1: Building & Law, spol. s r.o., Masarykova třída 82, Sobědruhy, 415 10 Teplice, IČ: 28710291 a Společník 2: GT Construct s.r.o., U Obory 319/15,
Děčín VII-Chrochvice, 405 02 Děčín, IČ: 27280560).

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel přes malou plavební komoru bez provedení potřebných údržbových prací by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 30. 4. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 965/DC/21

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Roudnice nad Labem, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Město Roudnice nad Labem

Město Roudnice nad Labem se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu do 10. 5. 2021.

© Státní plavební správa
Zpět