Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 45/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1455/PR/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu havarijního stavu lávky pro pěší, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na sledované vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec, v k. ú. obce Napajedla,
v úseku ř. km 162,990 až 163,090,
ve dnech od 27. 05. 2021 do odvolání.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba všech plavidel je z důvodu havarijního stavu lávky pro pěší Napajedla – Chmelnice (říční km.163,040) na sledované vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec zakázána. Úsek zastavené plavby bude na obou březích ve vzdálenosti cca 50 m nad i pod osou lávky vyznačen břehovými signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, tyto znaky budou opatřeny směrovými šipkami směřujícími nad vodní hladinou proti sobě. Mezi těmito břehovými znaky budou na vodní hladině poproudně a protiproudně umístěny minimálně čtyři uzávěrové bóje žluté barvy, bóje mohou být opatřeny nápisem Zákaz proplutí.

Článek 3
Odůvodnění

Rozhodnutím Městského úřadu Napajedla, odboru správy majetku, ze dne 21. 05. 2021 Spis. zn. SM/uzavření lávky/2021/KO došlo k úplnému uzavření provozu na lávce pro pěší Napajedla – Chmelnice a to od 21. 05. 2021 do odvolání z důvodu zjištění narušení ocelových lan pro svislé zatížení Chmelnické lávky v takovém měřítku, že bylo nutné z bezpečnostních důvodů přistoupit k jejímu uzavření. Při ponechání možnosti plavby pod touto lávkou pro pěší by mohlo dojít v případě zřícení lávky k poškození plavidel či ke zranění jejich posádek.

 

Z uvedených důvodů v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření. Plavbou plavidel s posádkami pod touto lávkou by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. 5. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Č. j.: 1455/PR/21

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Napajedla se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět