Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 49/2021

kterým se na přehradní nádrži Dalešice vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1617/PR/21 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na přehradní nádrži Dalešice vodní plochu, která je umístěna v „Popůvské zátoce“, ř. km 67,050 – 67,180 o délce cca 510 m a využitelné šířce cca 130 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování, vodní skútry a jetsurfy je možné provozovat každý den mimo neděle a státní svátky od 10:00 hod do 17:00 hod v době od 1. 6. do 30. 9.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování vodních skútrů a jetsurfů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Celkem bude umístěno 5 bójí. Bóje budou rozmístěny ve dvou přímých liniích (1. linie/bóje 1–3, 2. linie/bóje 4, 5) následovně:
  • Bóje č. 1 – 3 budou osazeny ve vzdálenosti cca 20 m od ústí „Popůvské zátoky“ ve vzdálenosti cca 50 m od břehů zátoky, bóje č. 2 bude osazena uprostřed mezi bójemi č. 1, 3.
  • Bóje č. 4, 5 budou osazeny ve vzdálenosti cca 510 m od „ústí Popůvské zátoky“, ve vzdálenosti cca 50 m od břehů zátoky.

  Bóje jsou válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů v žádném případě překračovány.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou na pravém břehu a levém břehu „Popůvské zátoky“ osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ a břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.

  Signální znaky budou umístěny takto:
  „Znaky č. 1“ (dle situačního nákresu) souřadnice – 49° 8´ 49,19´´ N, 16° 6´ 34,31´´ E.
  „Znaky č. 2“ (dle situačního nákresu) souřadnice – 49° 8´ 56,72´´ N, 16° 6´ 56,52´´ E.
  „Znaky č. 3“ (dle situačního nákresu) souřadnice – 49° 8´ 51,41´´ N, 16° 7´ 00,77´´ E.
  „Znaky č. 4“ (dle situačního nákresu) souřadnice – 49° 8´ 42,24´´ N, 16° 6´ 38,25´´ E.

 4. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Směrové šipky budou bílé barvy. Šipky budou takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálních znaků bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod signálními znaky na začátku vymezené vodní plochy (ústí „Popůvské“ zátoky, znaky č. 1, 4) budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti s textem: 

  „Denně od 1. 6. do 30. 9., 10:00 – 17:00 h“
  Vodní lyžování – max. 1 plavidlo.
  Vodní skútry nebo jetsurfy – max. 2 plavidla.
  Nelze provozovat zároveň vodní lyžování a vodní skútry, jetsurfy.
  Nelze provozovat zároveň jetsurfy a skútry.
  Nelze provozovat o nedělích a svátcích.

 5. Na pravém břehu „Popůvské zátoky“ (při pohledu z „hlavní zdrže vodního díla“) bude ve vzdálenosti cca 50 m od jejího ústí umístěno signalizační zařízení se žlutým balónem o průměru min. 0,8 m, provedené tak, aby bylo možné vyvěsit předepsaný žlutý balón dobře viditelně z vodní cesty do výše 4 m nad vodní hladinu. Signalizační zařízení bude umístěno (dle situačního nákresu) cca takto: souřadnice 49° 8´ 41,82´´ N, 16° 6´ 44,20´´ E.
 6. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen vyvěsit žlutý balón upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi nad vodní hladinu do předepsané výše 4 m.
 7. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat 1 plavidlo pro vodní lyžování nebo 2 vodní skútry nebo 2 jetsurfy. Souběžné provozování vodního lyžování a vodních skútrů nebo jetsurfů není povoleno. Souběžné provozování vodních skútrů a jetsurfů současně není rovněž povoleno.
 8. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkových tabulkách.
 9. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 10. Provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti, nepříznivých povětrnostních podmínek a ve vzdálenosti bližší jak 10 m od břehů zátoky.
 11. Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.
 12. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení provozování vodního lyžování, vodních skútrů nebo jetsurfů odstranit tyto překážky z vodní plochy.
 13. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, a dále osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 14. Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, jsou provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit událost příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 15. Provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů se povoluje na dobu dvou let od nabytí účinnosti.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n), zákona o vnitrozemské plavbě, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů, jetsurfů a vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. S ohledem na skutečnost, že vodní lyžování a jetsurfy lze provozovat pouze ve vymezených plochách a vodní skútry jsou určeny nejen pro průběžnou plavbu, ale i pro figurální a akrobatickou plavbu, při které nemohou být dodržena některá pravidla plavebního provozu a která smí být provozována pouze ve vymezených plochách, je opatřením k zajištění bezpečnosti plavebního provozu právě i vymezení takové části vodní cesty na přehradní nádrži Dalešice.

V předmětné lokalitě se jedná o opětovné vymezení vodní plochy pro provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů na základě vyhodnocení plavebního provozu, který byl schválen opatřením obecné povahy vydaným Státní plavební správou č. 18/2020 s platností do 30. 09. 2020.

Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky a s tím souvisejících karanténních opatření se ústní projednání návrhu vymezené vodní plochy pro vodní lyžování na vodní nádrži nemohlo uskutečnit. Jako náhradní řešení vzniklé situace byl v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdější předpisů, zaslán návrh předběžného text opatření obecné povahy před jeho zveřejněním postupem dle téhož ustanovení správního řádu k vyjádření obcím, na jejichž katastrálním území se vymezená část vodní plochy nachází a dotčeným orgánům státní správy včetně mapového podkladu s vyznačením navrhované vymezené plochy na vodní hladině. Pro vznesení eventuálních připomínek k předloženému předběžnému textu Návrhu byla stanovena lhůta 15 dnů od obdržení rozeslaného materiálu. K předběžnému textu návrhu opatření obecné povahy Státní plavební správa obdržela ve stanoveném termínu připomínky od správce vodní cesty – Povodí Moravy, s. p. Těmto bylo částečně vyhověno a provedené úpravy byly zahrnuty do Článku 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se na přehradní nádrži Dalešice vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy a na úředních deskách obcí Kramolín a Popůvky po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené době nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Státní plavební správa dospěla k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty přehradní nádrž Dalešice nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty na přehradní nádrži Dalešice umístěné v „Popůvské zátoce“, ř. km 67,050 – 67,180 pro provozování vodního lyžování a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s ustanovením § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 17 června 2023.

Článek 6
Poučení

Dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 2. 6. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j.:1617/PR/21

 

Příloha

Obrázek: Příloha k OOP č. 18/2020 nová

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obce Kramolín a Popůvky se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět