Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 50/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4196/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltavě,
v úseku ř. km 39,80–40,40,
ve dnech 09.06.2021, 10.06.2021, 27.07.2021 a 28.07.2021
vždy od 10:00 hodin do 18:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba na vodní cestě Vltavě, v úseku ř. km 39,80–40,40 je zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti PROFI EMG, s.r.o., se sídlem Teplého 2688, 530 02 Pardubice, IČ 49285203, rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavby na vodní cestě Vltavě, v úseku ř. km 39,80–40,40, ve dnech 09.06.2021, 10.06.2021, 27.07.2021, 28.07.2021 vždy od 10:00 hodin do 18:00 hodin z důvodu výměny vrchního vedení VVN V 1911–1914. Plavba je zastavena, jelikož v době provádění uvedených prací nelze zajistit bezpečnost plavebního provozu v daném úseku vodní cesty.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 3. 6. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 4196/PH/21

© Státní plavební správa
Zpět