Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 51/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1676/PR/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu konání povolené veřejné akce Extrémního závodu Geroy na sledované vodní cestě řece Bečvě, v zájmu zajištění bezpečnosti
a plynulosti provozu zastavuje plavební provoz

na vodní cestě řece Bečvě
v prostoru lokality obce Kozlovice po Tyršův most v Přerově,

ode dne 24. 06. 2021,
v době od 19:00 hodin,

do dne 27. 06. 2021,
v době do 12:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba je zastavena na vodní cestě řece Bečvě, ř. km. 12,650 – 15,461, lokalita obce Kozlovice po Tyršův most v Přerově ve dnech 24. 06. 2021 v době od 19:00 hodin do 27. 06. 2021 do 12:00 hodin. Úsek zastavené plavby bude na obou březích v ř. km 12,700 a v ř. km 13,000 vyznačen břehovými signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu poproudně a protiproudně. Tyto znaky budou opatřeny směrovými šipkami směřujícími nad vodní hladinou proti sobě.

Článek 3
Odůvodnění

KSK Limit z.s., se sídlem U Tenisu 1, 750 02 Přerov, požádal o povolení pořádání akce na sledované vodní cestě řece Bečvě v oblasti od obce Kozlovice po Tyršův most v Přerově. Jedná se o extrémní závod Geroy, jehož účelem je zaměření na adrenalinový zážitek a zviditelnění Statutárního města Přerova jako garanta podporujícího sportovní akce určené jak místní veřejnosti, tak zájemcům z širokého okolí.

Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 3. 6. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j.: 1676/PR/21

Obdrží:

Navrhovatel:

K vyvěšení na úřední desku

© Státní plavební správa
Zpět