Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 52/2021

kterým se na vodní cestě Vltava, na nádrži vodního díla Vrané nad Vltavou, vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4334/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na nádrži vodního díla Vrané nad Vltavou vodní plochu, která je umístěna na Vltavě, při pravém břehu v ř. km 76,20 až ř. km 76,60 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 80 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry je možné provozovat každý den od 10 hodin do 17 hodin v období od 1. 6. do 30. 9. daného kalendářního roku.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Pět bójí bude umístěno ve vzdálenosti 100 m od sebe souběžně s pravým břehem. Vzdálenost těchto bójí bude 80 m od břehu. Na začátku a na konci vyznačeného prostoru bude na kolmici k pravému břehu umístěna vždy jedna další bóje tak, že tato bóje bude ve středu těchto bočních stran. Celkem bude tedy umístěno 7 bójí. Bóje budou válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování vodních skútrů v žádném případě překračovány.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 400 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě:

  „Denně od 1. 6. do 30. 9.
  10–17 hod
  Max. 2 plavidla“

 4. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně maximálně dvě plavidla
 6. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.
 7. Provozování vodních skútrů není dovoleno za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 8. Plavidla správce vodní cesty, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen správce vodní cesty), mohou v provozní době vymezené vodní plochy vplouvat po nezbytně nutnou dobu do této vodní plochy za účelem provádění provozní údržby. Uživatel vymezené vodní plochy je povinen dbát pokynů správce vodní cesty udělovanými v souladu s jeho kompetencemi.
 9. V provozní době vymezené plochy pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů – je v této vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
  Provozování vodních skútrů se povoluje na dobu do 30. 9. 2022 od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů – a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

V předmětné lokalitě byla vymezena vodní plocha pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů, jež byla schválena opatřením obecné povahy č. 66/2019 s platností do 30. 9. 2020.

Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky a s tím souvisejících karanténních opatření se ústní projednání návrhu vymezené vodní plochy pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů – na vodní nádrži nemohlo uskutečnit. Jako náhradní řešení vzniklé situace a z důvodu časové tísně byl po dohodě s příslušnými obcemi dne 24. 3. 2021 rozeslán k vyjádření předběžný text návrhu příslušného opatření obecné povahy.

Veškeré požadavky a závěry, vzešlé ze zmíněného projednání, jež se vztahují k provozování výše uvedené vodní plochy a k zajištění plavební bezpečnosti, byly zahrnuty do Článku 2 návrhu opatření obecné povahy.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na Vltavě, nádrži vodního díla Vrané nad Vltavou, část vodní cesty pro provozování vodních skútrů, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 27. 4. 2021 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě byly vzneseny následující připomínky.

První a třetí připomínka byla vznesena ve věci nevyhovujícího řešení místa ke spouštění vodních skútrů na vodu a omezení navrhovaného času, ve kterém je možno provádět zmíněnou jízdu o nedělích a svátcích“, tj. byl navrhován úplný zákaz provozu vymezené plochy v uvedené dny. Tyto připomínky byly odůvodněny tím, že „majitelé skútrů využívají téměř výhradně nevyhovující náplavku ve Skochovicích pro vykládání a nakládání skútrů do a z vody, znečišťují zde okolí, blokují příjezd do ulice a průjezd ulicí U Jezera a především dělají extrémní hluk při vytahování skútrů z vody a nedodržují plavební řád při cestě z uvedeného místa do vytyčené části vodní cesty“. Této připomínce nebylo vyhověno vzhledem k tomu, že připomínka nesměřovala k provozu vymezené vodní plochy, ale ke spouštění plavidel a k omezením silničního provozu. Tento problém je však třeba řešit úpravou místního provozu na dané pozemní komunikaci. Dále je třeba uvést, že vodní skútry se do vymezené vodní plochy mohou dostat, a v jiných lokalitách běžně dostávají, plavbou po vodní cestě z různých míst.

Druhá připomínka směřovala k omezení platnosti povolení na dobu 2 let, tj. do roku 2023, a byla odůvodněna situací kolem využívání vodního toku, resp. dramatickým nárůstem počtu majitelů vodních skútrů. Této připomínce Státní plavební správa vyhověla, neboť v rámci projednání návrhu vymezení této vodní plochy obec Měchenice také navrhovala zkrácení doby jejího provozu oproti maximální zákonné době 5 let.

Čtvrtá připomínka směřovala k nedostatečnému zajištění kontroly dodržování předpisů a plavebního řádu. Byla odůvodněna tím, že oblast mezi hrází Vrané nad Vltavou a Štěchovicemi je téměř nekontrolována říční policií a uživatelé skútrů a i jiných plavidel této skutečnosti hojně zneužívají, a obtěžují a ohrožují svým chováním občany žijící kolem vodního toku. K této připomínce Státní plavební správa uvádí, že jsme ve spolupráci s Poříčním oddělením Slapy Policie České republiky vytvořili podmínky pro zvýšený dohled na plavební bezpečnost v této lokalitě. Současně byl povolen provoz vymezené vodní plochy prozatím do konce plavební sezóny roku 2022, po které bude situace v lokalitě vyhodnocena.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodních skútrů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 22. června 2021.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. září 2022.

 

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 7. 6. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 4334/PH/21

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Měchenice a Městys Davle se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět